Motion – 1995 / 9

År: 1995
Nummer: 9
Motionsställare: Marie-Anne Condé, boende i Björkhagen

Om inrättande av störningsjour

 

Undertecknad vill till årsstämman 1995 föreslå att SKB hos hyresgästerna under

söker huruvida önskemål och behov finns om inrättandet av en störningsjour,

antingen i egen regi eller i samarbete med andra fastighetsägare inom Stor-

Stockholmsområdet.

 

Bostadsföretagen Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem gick

1986 samman och inrättade en gemensam störingsjour, vilken rönt stor uppskatt-

ning bland hyresgästerna. Erfarenheterna har varit enbart positiva från båda parters

sida (enligt telefonsamtal med Stockholmshems ansvariga Gunilla Örn den 13.9.94).

Den gemensamma störningsjouren utgörs av bolagspersonal som dagligen arbetar

med hyresfrågor, och vid jourtillfällena tjänstgör måndag – torsdag

mellan 21.30 – 2.00 samt natt mot lördag och söndag mellan kl 21.30 – 3.00. Tre

störningsombudsmän följer därvid upp de ärenden, som förekommit under jouren, i

avsikt att förhindra upprepning. Efter varje utryckning avlämnar dessa även rapport

till ledningen, som redan dagen efter ånyo tar kontakt med de störande hyresgästerna.

 

 

Inrättandet av denna service för hyresgästerna skapar trygghet hos de boende. I

bostadsföretag där man inte arbetar med störningsfrågor har de utsatta hyresgäst-

erna ingenstans att vända sig, då polismyndigheterna ej befattar sig med frågor av

denna art. Den enskilde hänvisas till att själv – med växlande framgång – ta itu med 

upprepat störande grannar.

 

Inom SKBs växande bostadsbestånd sker varje år en betydande ny- och omflytt-

ning, varvid hyresgäster ur olika generationer och med olika livsstilar och störnings-

känslighet blandas i alltför lyhörda hus. Informationen om vad som är lagligt

tillåtet eller ej i ett flerfamiljshus har inte heller varit tydlig från SKBs sida då man

skrivit kontrakt med nya hyresgäster. Alltför ofta tvingas de kringboende påpeka

för nya grannar vilka boenderegler som gäller för ”sundhet, ordning och skick”.

SKBs kvartersråd har därvidlag inte varit till någon som helst hjälp eller stöd.

 

 

Jag anser att en störningsjour inom SKB skulle innebära en stor trygghet och lätt

nad för de hyresgäster som regelbundet tvingas utstå dag- och nattliga störningar i

sina hem. Det är dags att öppna ögonen för att detta problem finns även inom

SKBs bostadsbestånd i likhet med andra bolags. Gör åtminstone en seriös förfrågan

 hos de enskilda hyresgästerna (inte förtroendevalda eller kvartersrådsrepresentanter;

om en störningsjour behövs eller vore önskvärd!

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Motionären anser att en stömingsjour bör inrättas inom SKB i likhet med den som
finns hos de kommunala bostadsbolagen i Stockholm. Motionären påpekar även
behovet av en tydlig information om ordningsregler i SKBs fastigheter.
 
Styrelsen behandlade för några år sedan frågan om störningsjour. Då framkom att
störningarna inte var av den art att behovet av en särskild störningsjour ansågs föreligga.
 
Att döma av de klagomål som framförs till förvaltningen har inte frekvensen av störningar ökat sedan dess.
 
SKBs distriktsförvaltning hanterar störningsärenden och ingriper mot störande
verksamhet efter anmälan på dagtid.
 
Att bygga upp en störningsjour i egen regi anser styrelsen för kostsamt med hänsyn
till den relativt låga frekvensen av störningsärenden. SKB har därför gjort en för
frågan till den störningsjour som ägs av de kommunala bostadsföretagen om
anslutningsprinciper m m. Rent principiellt önskar störningsjouren inte utöka verksam
heten utanför ägarföretagen.
 
Styrelsen delar motionärens uppfattning om behovet av en tydlig information om
ordningsföreskrifter i flerbostadshus. Därför har en folder, Det trivsamma huset,
nyligen delats ut till samtliga boende.
 
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att avslå yrkandet om införande av störningsjour samt
att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå yrkandet om införande av stömingsjour samt
 
att anse motionen i övrigt besvarad.