Motion – 1996 / 6

År: 1996
Nummer: 6
Motionsställare: Gun Östberg, boende i kv Träslottet

Om hyreshöjning

Enligt meddelandet från SKB skall hyran ht höjas med mellan 5 och 6 % fr o m 1 april
1996, med undantag av Tensta som tar en höjning på 1,4%.
 
 
Är det kanske tänkt att den kraftiga hyreshöjningen skall finansiera en del av
nyproduktionen?
 
Jag yrkar härmed
 
att SKB måtte ompröva den kraftiga hyreshöjningen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 4, 5 och 6

 

 

Under den senaste tioårsperioden har antalet medlemmar ökat med drygt 20 000.

  

SKB har byggt nära 1 000 lägenheter och dessutom byggt om 1 300 lägenheter under samma period.

 

 Hyreshöjningen den 1 april 1996 sammanhänger huvudsakligen med det s k sys

temskiftet i bostadspolitiken med minskade räntesubventioner och ökad fastighetsskatt. Detta är omständigheter som ligger utanför SKBs möjligheter att påverka.

  

Styrelsen instämmer inte i förmodandet i motion 4 att SKB inte skulle klara en

hyresnämndsprövning för nybyggda innerstadslägenheter. Det är därför inte motiverat att tills vidare frysa dessa hyror. Det är heller inte troligt att nyproduktionshyrorna inom överskådlig tid drabbas av hyreshöjning via hyresomfördelning.

  

Vad avser kritiken i motion 5 avseende bristande information vill styrelsen hänvisa

till att det dels lämnades en utförlig redogörelse till föreningens förtroendevalda på

fullmäktigedagen i november 1995 både av styrelsen och hyresutskottet, dels inne

höll den information som sattes upp i trapphusen de viktigaste skälen till att

hyrorna behöver höjas. Vidare kan nämnas att icke-medlemmar betalar högre hyra än SKBs medlemmar i Tensta.

  

I motion 6 ställs frågan om huruvida hyreshöjningen sammanhänger med nyproduktionen. Svaret är, som nämndes inledningsvis, att under den senaste tioårsperioden har drygt en tredjedel av föreningens lägenheter antingen nybyggts eller

byggts om. Parentetiskt kan nämnas att de tre motionärerna bor i just detta fastighetsbestånd. Dessa lägenheter drabbas av minskade räntesubventioner. De övriga

två tredjedelarna av lägenhetsbeståndet drabbas av fastighetsskatt. Styrelsen finner

det vore långsiktigt ekonomiskt oansvarigt att ompröva hyreshöjningen.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

att avslå yrkandet i motion 4 om att tills vidare frysa nybyggnadshyrorna.

 

att avslå yrkandet i motion 6 om omprövning av hyreshöjningen samt

 

att i övrigt anse motionerna 4, 5 och 6 besvarade med vad som här har redovisats.

 
 
Hyresutskottets utlåtande över motion 6
 
Hyresutskottet biträder styrelsens uppfattning avseende eventuell omprövning av
hyreshöjningen.
 
Hyresutskottet föreslår fullmäktige
 
att avslå yrkandet i motion 6 om omprövning av hyreshöjningen.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå yrkandet i motion 4 om att tills vidare frysa nybyggnadshyroma,
 
att avslå yrkandet i motion 6 om omprövning av hyreshöjningen samt
att i övrigt anse motionerna 4, 5 och 6 besvarade.