Motion – 1997 / 2

År: 1997
Nummer: 2
Motionsställare: Bo Widegren, hyresmedlem i kv Mälarpirater

Om föreningens ändamål oeh verksamhetsinriktning

Föreningen bygger inte längre i egen regi. Nybyggnation genom olika entreprenörer, som i sin tur skall ha vinst, ger dyra nybyggen. Detta har medfört två konsekvenser. För det första har hyrorna i de nybyggda husen bit så dyra att de
måste subventioneras av de som bor i det äldre bostadsbeståndet. Detta döljs bl a
genom ett raffinerat värderingssystem. Subventioneringen är särskilt stor för de hus
som inte byggts centralt. För det andra har turordningsrätten urholkats då hyrorna i
de nybyggda husen blivit så höga att endast de rikaste i turordningskön kan acceptera en lägenhet i de nybyggda husen. Ett flertal medlemmar har också tvingats
lämna nybyggda och för dyra lägenheter, vilket åstadkommit en ständig ström av
hyresgäster och sociala svårigheter.
Man skulle kunna tro att byggnadskostnader är något man inte kan göra så mycket
åt. Men det är inte bara det att vi inte längre bygger i egen regi och alltså skall
”försörja” byggnadsbolagen med vinst. Vi har nämligen dessutom haft en modell
for vårt byggande som är ovanligt exklusivt. Ettor finns knappt mer och när de
finns så är de mycket stora till ytan. Ofta är husen och lägenheterna onödigt
luxuöst utformade. Allt finns beskrivet av Ledningen i jubileumsskriften. Detta
vore inget fel om vi hade pengar som gräs. Enligt min mening är det emellertid i
dagens kärva läge felaktigt att fortsätta på den inslagna vägen. Ettor och tvåor
med fantasihyror är inget för vanligt folk! Det är därför, kära vänner, som vi hela
tiden ligger över allmännyttan i hyreshöjningar
Receptet är alltså att strypa nybyggnationen och lägga kraftiga sparsamhetskrav på
renoveringarna. Det har då från Ledningen påståtts att detta skulle vara oegentligt
mot de köande. Se hur man faktiskt på detta sätt ställt olika medlemsgrupper mot
varandra! Ledningens resonemang är emellertid inte heller utan invändning. En som
vid visst tillfälle går in i kön kan ju rimligen inte ha annan ambition än att i en
framtid fa del av det vid samma tillfälle befintliga bostadsbeståndet, med förhopp
ningen att en förhållandevis billig och centralt belägen bostad då skall erbjudas. Det
kanske i stället är ett välmotiverat krav från normalköande att föreningen inte
genom dyr nyproduktion fördyrar hyrorna i föreningens hus och bara bygger for
yuppies. Jag tror att här skulle vi boende och köande kunna ha ett gemensamt
intresse. Ledningen har lämnat verkligheten for oss vanliga boende.
 
I varje fall borde dessa saker diskuteras öppet och förbehållslöst. Den tidning ”vi
medlemmar” har får ju inte användas till annat än information till oss. Kanske skulle
det vara nyttigt med litet omvänd kommunikation.
 
Jag föreslår därför att stämman beslutar
 
att stoppa all framtida byggnation till dess policyn for detta diskuterats
 
att stark sparsamhet iakttas vid renovering
 
att ett underlag tas fram med hyresutvecklingen. lägenhetsstorlekar, alternativa lösningar med billigare bostäder och presenteras medlemmarna
 
att tidningen öppnas för diskussion.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styreisens utlåtande över motionerna 1 och 2
För femte gången på sex år har några medlemmar i Mälarpirater med vissa varia
tioner motionerat om att föreningen bör upphöra med sin byggverksamhet. Styrel-
sen har i sina utlåtanden på olika sätt utvecklat sin syn på byggfrågan, vilket fullmäktige
i samtliga fall ställt sig bakom.
 
 
Till årets stämma understryker motionärerna i motion 1 tyngden i sitt krav genom
att yrka ändring av delar av ändamålsparagrafen i föreningens stadgar. Styrelsen
anser att en sådan ändring vore att rycka undan en av hörnpelarna för föreningens
verksamhet. Att SKB enbart skulle verka som en förvaltande förening är inte förenligt
med grunderna för dess tillkomst.
 
 
I motion 2 efterlyses debatt om framtida byggpolicy, renoveringamas inriktning
m m. Styrelsen vill här hänvisa till att motioner och styrelseutlåtanden blir föremål
för diskussion på medlemsmötena. Tusentals medlemmar har de senaste åren haft
möjlighet att lämna synunkter på detta, bl a till följd av motioner från Mälarpirater.
Dessutom kan medlemmarna framföra sina synpunkter i Vi i SKB. I samband med
50-årsjubileet i Norra Latin deltog vidare många medlemmar i gruppdiskussioner.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att avslå yrkandena i motion 1 om ändring av punkterna 1, 2 och 5 i paragraf 2 i
stadgarna och i motion 2 om stopp for all framtida byggnation
samt
att i övrigt anse motionerna besvarade med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå yrkandena i motion 1 om ändring av punkterna 1,2 och 5 i
§2 i stadgarna och i motion 2 om stopp för all framtida byggnation
 
samt
 
att i övrigt anse motionerna besvarade.