Motion – 1997 / 1

År: 1997
Nummer: 1
Motionsställare: Sture Eriksson, fullmäktigesuppleant, mfl boende i kv Mälarpirater

Om ändring av § 2 i SKBs stadgar

 

Paragraf 2, punkterna 1, 2 och 5 i stadgarna skall uteslutas, enär de är orsak till de
stora hyreshöjningar vi far varje år, alltid några procent över allmännyttan.

SKB hänvisar alltid till försämrade räntesubventioner samt höjda fastighetsskatter
som orsak till hyreshöjningarna. Men under 1996 har räntorna sjunkit till hälften,
detta måste väl helt kompensera den negativa bild som räntesubventioner och fastighetsskatt utgör.

Nej! Den största orsaken till hyreshöjningarna är den dyra nyproduktionen av fastigheter.

 

Vårt förslag är därför:

 

att punkterna 1, 2 och 5 i paragraf 2 i stycket; Firma, ändamål och säte helt slopas
i stadgarna.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

För femte gången på sex år har några medlemmar i Mälarpirater med vissa variationer
motionerat om att föreningen bör upphöra med sin byggverksamhet. Styrel-
sen har i sina utlåtanden på olika sätt utvecklat sin syn på byggfrågan, vilket fullmäktige i samtliga fall ställt sig bakom.
 
 
Till årets stämma understryker motionärerna i motion 1 tyngden i sitt krav genom
att yrka ändring av delar av ändamålsparagrafen i föreningens stadgar. Styrelsen
anser att en sådan ändring vore att rycka undan en av hörnpelarna för föreningens
verksamhet. Att SKB enbart skulle verka som en förvaltande förening är inte för
enligt med grunderna för dess tillkomst.
 
 
I motion 2 efterlyses debatt om framtida byggpolicy, renoveringamas inriktning
m m. Styrelsen vill här hänvisa till att motioner och styrelseutlåtanden blir föremål
för diskussion på medlemsmötena. Tusentals medlemmar har de senaste åren haft
möjlighet att lämna synunkter på detta, bl a till följd av motioner från Mälarpirater.
Dessutom kan medlemmarna framföra sina synpunkter i Vi i SKB. I samband med
50-årsjubileet i Norra Latin deltog vidare många medlemmar i gruppdiskussioner.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att avslå yrkandena i motion 1 om ändring av punkterna 1, 2 och 5 i paragraf 2 i
stadgarna och i motion 2 om stopp for all framtida byggnation
samt
att i övrigt anse motionerna besvarade med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå yrkandena i motion 1 om ändring av punkterna 1,2 och 5 i
§2 i stadgarna och i motion 2 om stopp för all framtida byggnation
 
samt
 
att i övrigt anse motionerna besvarade.