Motion – 1998 / 2

År: 1998
Nummer: 2
Motionsställare: Anders Paulsson mfl hyresmedlemmar i Mjärden

Om anpassning av hyrorna till konsumentprisindex


Vi i kvarteret Mjärden föreslår att hyran for de kommande åren inte överskrider
konsumentprisindex. Trots låg inflation är det ett känt faktum att hyran under de
senare åren legat betydligt över inflationen. Därför finner vi det inte bara irrationellt
utan även ologiskt att man framdeles ändå förbereder högre hyror. Vi föreslår
att hyrorna i SKB framdeles är i paritet med gängse konsumentindex.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Hyrorna som SKB tar ut efter samråd med hyresutskottet baserar sig på
täckning plus vinst for att långsiktigt stärka föreningen.

I kostnader som hyran skall täcka ingick 1997 bl a lånekostnader, tomträttsavgäl,
fastighetsskatt och försäkringskostnader. Tillsammans motsvarade dessa nära
hälften av SKBs kostnader. Förändringar av dessa kostnadsslag avspeglas inte KPI.

Kostnader for värme, vatten och el är också svåra att relatera till KPI. Bränsle
kostnaderna varierar t ex starkt efter väderleken. Dessa kostnader utgör ca en
femtedel av kostnaderna. Avskrivningar på byggnader och inventarier utgör
knappt en tiondel av kostnaderna.

De kostnader som skulle vara lämpliga att relatera till KPI är endast vissa rörelse
kostnader, som t ex personal och material samt köpta tjänster för administration,
drift och underhåll. Tillsammans utgör dessa drygt en fjärdedel av kostnaderna.

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse anser styrelsen att en strikt anpassning
av hyroma gentemot KPI inte skulle vara lämplig, då detta inte skulle ge en rätt
visande kostnadstäckning.

Styrelsen föreslår fullmäktige

att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens utlåtande
att anse motionen besvarad.