Motion – 1998 / 1

År: 1998
Nummer: 1
Motionsställare: Anders Hidmark, fullmäktig i Brunbäret, och Anne-Christine Viljanen, hyresmedlem i Mjärden, tillika ledamöter i hyresutskottet

Om hantering av vinster och ökning av insatskapital i SKB

1. Vinstema i SKB bör tillfalla medlemmarna och samtidigt gagna föreningen

2. Insatsema, ej hyrorna, bör ökas for att förbättra soliditeten hos SKB

Vinsterna

Vinster utöver nödvändiga avsättningar for reparationer och underhåll m m bör
återföras till de boende medlemmarnas insatskapital och stå kvar i föreningen som
arbetande kapital.

Styrelsen har under flera års tid påpekat det stora behovet av ett ökat kapital i föreningen.

Ett större kapital behövs för att uppnå en bättre soliditet. Därmed skulle
man kunna minska lånebehovet och räntekostnaderna. Detta borde följaktligen
leda till sänkta hyreskostnader for de boende medlemmarna. En lägre extern
inlåning bör vara fördelaktigare för både boende och köande medlemmar i ett
långsiktigt perspektiv.

De köande medlemmarna erhåller utdelning (tidigare ränta) på sina innestående
medel vilket de boende inte får. Därför vore det endast rättvist om överskottet från
hyresintäkterna används till höjning av insatskapitalet för de boende medlemmarna.

Insatserna

Flera motioner har skrivits under årens lopp över insatserna, fortfarande saknas
dock en långsiktig handlingsplan avseende höjning av nivåerna på insatserna.

Insatskapitalet bör kopplas till konsumentprisindex och uppräknas varje år. SKB
skulle kunna göra en retroaktiv värdereglering av insatskapitalet genom att över

föra medel från dispositionsfonden till de boende medlemmarnas insatskapital.
Detta skulle samtidigt öka förståelsen ute hos medlemmarna att det faktiskt är
medlemmarna som tillsammans äger SKB.

Framtidsgruppen har gjort en utredning om insatserna som med fördel kan
användas som en del av beslutsunderlaget. Konsumentprisindex har ökat med ca
260 % sedan 1980. En insats som år 1980 uppgick till 10 000 kr borde är 1997
utgöra ca 26 000 kr.

 

Vi föreslår

 

att styrelsen tar fram en långsiktig plan över var nivåerna på insatserna bör ligga
och på vilket sätt detta skall genomföras.

 

att en utredning görs över möjligheterna att öka insatskapitalet hos de boende
medlemmama genom återforing av vinstmedel.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

1. Vinsterna

Motionärernas grundläggande inställning, som innebär att vinsterna ska gagna
föreningen, är positiv. Till följd av statsmatkernas nyligen beslutade ändringar i
lagen om ekonomiska föreningar öppnas, enligt vad styrelsen erfarit, möjligheter i
den riktning som motionärerna föreslår.

Styrelsen vill dock i detta sammanhang rikta uppmärksamheten mot några förhållanden.

a. Boende och köande
Det är inte självklart vilken fördelningsgrund som borde råda mellan de boende
och de köande medlemmarna inom SKB, om insatserna skulle uppräknas med
vinsttnedel, s k insatsemission. Här kan nämnas att vid utgången av 1997 hade
köande medlemmar merparten av det totala insatskapitalet.

b. Insatskapitalets flyktighet
Vidare erinrar styrelsen om vikten av att föreningens Eget kapital kan hållas intakt
och helst ökas. När en medlem utträder ur föreningen, tar han eller hon med sig
sitt insatskapital, dvs pengar som är inbetalda till föreningen ”ur medlemmens
egen portmonnä”. Hittills har mönstret avseende in- och utträden varit för
hållandevis stabilt över åren, varför ”påspädning” av nya insatser skett. Om insatserna

dessutom ökas med vinstmedel, blir effekten att dessa medel forsvinner ut ur
föreningen vid utträden. Mot denna risk skall dock ställas fördelen för medlemmarna

att kunna få insatserna höjda via vinster som genererats inom föreningen.

 
Styrelsen är inte negativ till motionäremas yrkande, men anser att vad som här
framhållits bör tillmätas betydelse i den fortsatta beredningen av frågan.

2. Insatserna

Det är riktigt som motionärerna påpekar, att det saknas en långsiktig handlingsplan för

storleken på insatserna. Några av skälen till detta är:

i. Inriktningen på omvandling av medlemsmedel till insatskapital har inneburit
ett stort arbete, som varit mycket framgångsrikt.

b. Regeringsförslaget avseende den s k Rydhska utredningen har avvaktats för att
anpassning skulle kunna göras till eventuella nya forutsättningar för
bostadsfinansieringen liksom till olika modeller för framtida bostadssparande i
Sverige.

Värdesäknng av kreditbeloppen (numera insatserna) finns inskriven i SKBs

policydokument från 1994, men har inte låtit sig göra, främst på grund av den
tröga uthymingssituationen i flera bostadsområden.

Frågan om insatsernas storlek är således på intet sätt bortglömd av styrelsen.

Diskussionerna om Framtidsgruppens rapport på vårens medlemsmöten inom SKB

liksom statsmakternas kommande ställningstaganden om den framtida bostadspolitiken

ger ytterligare underlag för styrelsens fortsatta beredning av frågan.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande

att anse motionen besvarad.