Motion – 2000 / 4

År: 2000
Nummer: 4
Motionsställare: Rune Örnevall, köande medlem

Överlåtelse av medlemskap

Jag vill föreslå styrelsen att lägga fram ett förslag om rätten till överlåtelse av medlemskap i rakt upp- eller nedstigande led.
 
Anledningen till mitt förslag grundar sig på dagens fakta om lågt bostadsbyggande, höga kostnader för nyproducerade bostäder, medlemskap i form av köande medlem och hyresmedlem, det kraftigt ökande medlemsantalet i SKB. Möjligheterna till centralt attraktiva bostäder till rimliga kostnader som är överkomliga för ”vanliga” medlemmar, par eller ensamstående, innebär i dagens läge och så vitt jag kan överblicka orimliga kötider.
 
När man efter 15-20 års köande söker en lägenhet och finner sig stå på 160:e plats, inser man det hopplösa i hela systemet. Är möjligheten till attraktivt läge inkl den ekonomiska delen enbart till för de nyfödda, vars föräldrar skaffar barnen ett medlemsskap och som automatiskt och utan tålamodsbegränsningar kan vänta 20-25 år på lägenhet eller till för de medlemmar med långt medlemskap och som byter till mer attraktiva lägenheter Jag tror att om detta tillstånd kommer till mer allmän spridning, kommer detta att menligt inverka på rekryteringsgraden till SKB.
 
För att i någon mån lindra den tålamodsprövande långa perioden och ändock se den som meningsfull, föreslår jag föreningsstämman besluta att ett medlemskap kan överlåtas i rakt upp- och nedstigande led att detta medlemskap kan överlåtas efter det att medlemmen innehaft medlemskapet i 10 år.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Vid 1991 och 1994 års föreningsstämmor behandlades motioner om överföring av medlemskap mellan föräldar och barn. Dessa motioner avslogs av resp föreningsstämma. Bland argumenten 1991 nämndes den ingående översyn av stadgarna som hade gjorts 1988 av en kommitté av förtroendevalda och tjänstemän inom SKB. Föreningsstämman gjorde bedömningen att överföringar av medlemskap var främmande för föreningen.
 
Medlemskapet i SKB är personligt, men överlåtelse medges till make/maka /sambo vid dödsfall och vid upplösning av ett långvarigt äktenskap eller samboförhållande (§ 7 i SKBs stadgar). Sådana överlåtelser sker i dag till stor del mellan personer som redan bor hos SKB.
 
Inom SKB är det uteslutande turordningen som avgör vilka medlemmar som får hyra en viss lägenhet. SKB tillämpar således inga förturer. Turordningen uppfattas av många medlemmar som något rättvist och därmed också positivt. Det är en styrka med enkla och klara regler som anses vara rättvisa. Att rättvisan upprätthålls är också en förutsättning för medlemmarnas förtroende för SKBs regler.
 
Styrelsen kan mot denna bakgrund inte dela motionärens uppfattning att medlemskapet skall kunna överlåtas från eller till föräldrar och barn. En sådan regel skulle kunna innebära att en person genom överföringen går förbi ett stort antal köande medlemmar.
 
Motionären talar på flera ställen i motionen om svårigheter att få lägenhet i attraktiva lägen. Bl a nämns möligheten till byten inom SKB. Styrelsen vill i sammanhanget nämna att de flesta omflyttningar inom SKBs lägenhetsbestånd sker efter turordning. Skälen för flyttningarna är oftast förändrade behov av lägenhetsstorlek. De flesta hyresmedlemmar bor kvar i ursprungliga områden trots att de kan ha kötid till att flytta till områden som andra bedömer som mer attraktiva. Det kan sålunda inte hävdas att hyresmedlemmar med god kötid hindrar köande medlemmar från att få bostad i vad motionären betraktar som attraktiva lägen.
 
Styrelsen har stor förståelse för den uppgivenhet motionären känner inför kötiderna i SKB. I dag är efterfrågan på bostäder mycket stor i Stockholm och förstärks successivt genom den låga nyproduktionen i regionen. Att i denna situation tillåta överlåtelse av medlemskap på det sätt motionären föreslår skulle emellertid ytterligare försämra möjligheterna för huvuddelen av SKBs köande medlemmar att få tillgång till en önskad lägenhet. Styrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.