Motion – 2008 / 2

År: 2008
Nummer: 2
Motionsställare: Kvartersråden i Segelbåten och Dovre

Arbetsordning för kvartersråden

Enligt § 17 i SKBs stadgar ska det finnas en arbetsordning för kvartersråden som fullmäktige har fastställt. Någon sådan går dock inte att hitta på SKBs hemsida.

Vid stämman 2001 behandlades ett rätt omfattande förslag till arbetsordning. Sedan mötesordföranden sagt att det vore olyckligt att låsa dokumentet i alla detaljer genom ett stämmobeslut beslutade stämman ”att fastställa arbetsordning för kvartersråden i enlighet med de sex punkter som redovisats på första sidan i förslaget maj 2001 som skickats ut med stämmohandlingarna samt i övrigt återremittera förslaget till styrelsen”.

Frågan har dock inte kommit tillbaka till stämman. En fråga per mejl till SKB har besvarats med att ”arbetsordning för kvartersråden, med råd och riktlinjer utgörs av kvartersrådspärmen”, som om hela pärmen skulle vara de av fullmäktige fastställda riktlinjerna.

Det är angeläget att klara ut vad som är och bör vara arbetsordning för kvartersråden. Styrelsen bör fullgöra uppdraget från 2001.

Vi yrkar att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att till nästkommande stämma fullgöra uppdraget från 2001 års stämma och därigenom se till att fullmäktige kan besluta om en arbetsordning för kvartersråd enligt § 17 i stadgarna.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Föreningsstämman 2001 fastställde arbetsordning för kvartersråden i enlighet med följande sex punkter.
Kvartersrådens uppgifter är:
  • att ansvara för att fullmäktige väljs och att det ordinarie medlemsmötet genomförs
  • att ta upp och belysa föreningsfrågor
  • att vara kontaktlänk till SKBs förvaltning i frågor om kvarterets vardagliga skötsel och planerat underhåll
  • att verka för goda grannkontakter
  • att informera redan boende och nyinflyttade om kvartersrådets verksamhet, om användningen av de gemensamma lokalerna och om kvarteret i övrigt
  • att ansvara för att omsorgen om och användningen av kvarterets gemensamma lokaler fungerar.

Som underlag för beslutet låg ett förslag till arbetsordning med råd och riktlinjer för kvartersråden. Eftersom underlaget var väldigt omfattande ansågs att det var olyckligt att genom stämmobeslut låsa det i alla detaljer. Minsta ändring skulle då kräva ett nytt beslut av föreningsstämman. Stämman beslöt därför att endast fastställa ovannämnda sex punkter som ny arbetsordning och att i övrigt återremittera förslaget till styrelsen för fortsatt praktisk hantering. Styrelsen har därefter fört in såväl de sex punkterna som andra råd och riktlinjer i en informationsskrift kallad ”Kvartersrådens roll i SKB, Råd och riktlinjer”. Denna skrift finns i kvartersrådspärmen. Den har också tagits upp på alla kvartersrådsträffar som årligen hålls och torde därmed var välkänd av kvartersråden. Styrelsen anser att den därmed uppfyllt uppdraget från föreningsstämman 2001.

Styrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande. Mot beslutet reserverade sig Lars Lingvall.