Motion – 2002 / 1

År: 2002
Nummer: 1
Motionsställare: Jan-Åke Andersson, fullmäktigesuppleant för köande

Fullmäktigesuppleants närvaro- och yttranderätt på stämmor

En åtgärd som jag tror kan öka engagemanget bland oss fullmäktigesuppleanter
vore om vi fick deltaga på årsstämmorna. Deltagandet skall innebära yttranderätt
men ej rösträtt.
Ovanstående innebär sannolikt att stadgarna måste kompletteras.
Syftet med detta förslag är att underlätta för dem som kan tänka sig kliva vidare i
organisationen genom den direktinformation ett deltagande på årsstämmorna innebär.
Yttranderätten kommer att innebära att några till kan säga sin mening och på det
sättet i någon mån öka demokratin.
Fler individer på ett möte gör att det kan ta längre tid med förhandlingarna, men
samtidigt får alla närvarande möjlighet att lära känna fler personer och kan möjligen
hitta fler att föreslå till förtroendeposter. Detta är särskilt viktigt när det gäller
oss köande som har svårare att lära känna varandra och därigenom utnyttja
våra demokratiska rättigheter i föreningen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen ställer sig positiv till ett ökat engagemang hos såväl de förtroendevalda
medlemmarna som övriga medlemmar. Ett uttryck för detta är bl a tillsättandet av
den arbetsgrupp som arbetar med frågor om hur de köande medlemmarna skall
kunna aktiveras.
Förslaget att även fullmäktigesuppleanter skall kunna delta på föreningsstämmor
syftar till att öka suppleanternas engagemang liksom att ge direktinformation och
en träning i hur föreningsdemokratin fungerar. Styrelsen ser positivt på detta. Redan
i dag är det fullt möjligt för andra än ordinarie fullmäktigeledamöter att delta
på föreningsstämman. Utöver de ordinarie ledamöterna har också motionärer rätt
att närvara på föreningsstämman vid behandlingen av sin motion och delta i överläggningarna
om denna. Styrelsens ledamöter, revisorer och hyresutskottsledamöter
har också rätt att närvara. Även fullmäktigesuppleanter har möjlighet att närvara
på föreningsstämman om de anmäler detta i förväg. Suppleanter inbjuds också
årligen till fullmäktigedagen i november.
Styrelsen tycker att motionärens första förslag är bra och att det överensstämmer
med ambitionen att öka medlemmarnas möjligheter till information och inflytande 
i föreningen. Det som kan vålla problem är om alltför många besökare kommer
och det därvid uppstår utrymmesbrist i den för ändamålet hyrda lokalen. Stora
lokaler är svåra och kostsamma att hyra och måste bokas redan på hösten innan
föreningsstämman. Om fler deltagare än det finns plats fö r anmäler sitt intresse
uppstår en svårlöst situation.
Styrelsens förslag är ändock att i kallelsen till föreningsstämman ange att även
suppleanter är välkomna att närvara.
Det andra förslaget i motionen handlar om yttranderätt även för suppleanter som
är närvarande på stämman. Av föreningsrättsliga regler samt av praxis följer att
yttranderätt och rösträtt bör förbehållas ordinarie ledamöter samt de suppleanter
som tjänstgör vid tillfället.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att tillstyrka motionärens förslag om rätt för fullmäktigesuppleanter att närvara
på föreningsstämman, samt
att avslå yrkandet att även ej tjänstgörande fullmäktigesuppleanter skall ha yttranderätt
på föreningsstämman.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionärens förslag om rätt för fullmäktigesuppleanter att närvara på föreningsstämman samtatt avslå yrkandet att även ej tjänstgörande fullmäktigesuppleanter skall ha yttranderätt på föreningsstämman.