Motion – 2001 / 6

År: 2001
Nummer: 6
Motionsställare: Carl-Henric Wessbohn Bramelid, fullmäktigesuppleant för köande medlemmar

Aktiverande av köande

Under årens lopp så har det varit en och annan aktivitet för de köande. Det har bland annat varit bussturer för att förevisa SKBs fastighetsbestånd, men de har varit få till antalet. Det har glidit över till att de köande har varit ”mjölkkossor” på så sätt att man betalar in insatskapital.
Därför anser motionären att man behöver förändra synen på de köande medlemmarna och inte enbart ekonomiskt utan även personellt. Det är bara att se på fullmäktigegruppen för köande, den lider stor brist på ersättare.
Ett sätt att rekrytera personer till förtroendeposter är att ha aktiviteter för de köande. Både för nytta och nöje. Här finns det en mängd aktiviteter som kan göras, att visa upp de bostadsområden som föreningen har och samarbeta med t ex arkitekturmuséet.
Om vi nu ålägger styrelsen att aktivera de köande, tror jag inte att det blir så lyckat. Styrelsen har massor av andra arbetsuppgifter och skulle med stor sannolikhet lågprioritera en ”aktivitetsgaranti” för de köande. Därför anser jag att man bör införa ett utskott, arbetsgrupp eller annat som får i uppgift att få fler köande aktiva.
Det borde vara klädsamt om valberedningen var med på de aktiviteter som man hade för köande, för att kunna föreslå bra kandidater till uppdragen i föreningen.
Därför yrkar jag
att man i större utsträckning än i dag skall aktivera köande medlemmar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med aktiva och engagerade medlemmar i föreningens verksamhet, såväl köande som boende. För föreningen är samhörigheten köande medlemmar emellan betydelsefull. Det gemensamma målet är att inom ramen för SKB skapa ett bra boende.
Till stor del handlar det om att erbjuda information, utbildning och mötesforum. Exempelvis kan föreningens hemsida innehålla ett E-forum i enskilda frågor. En utbildning som vänder sig till i första hand köande medlemmar kan beröra frågor som information om SKB, kommunikation, möjligheter att påverka, sammanträdesteknik m m. Tankar kring detta finns i den utvecklings-/utbildningsplan för förtroendevalda inom föreningen som är under utarbetande. Delaktighet är en viktig del i föreningens verksamhet. Det är emellertid upp till varje enskild individ att avgöra graden av sitt engagemang.
Styrelsen tycker sammantaget att många av förslagen i motionen är bra för att aktivera de köande medlemmarna Styrelsen avser att återkomma med mer konkreta förslag till genomförande.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som hör har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.