Motion – 2001 / 4

År: 2001
Nummer: 4
Motionsställare: kvartersrådet i kv Brunbäret

Hyresstopp 2002

På punkt efter punkt struntar SKB i att en massiv opinion bland medlemmarna och fullmäktiges ledamöter varit emot höjda hyror. I praktiken överger man sina egna givna löften. Förespeglingar om sänkta hyror visar sig vara falska. Detta kan

tyckas vara hårda ord. Men de har dessvärre förankring i SKBs verkliga agerande.
Trots att SKBs styrelse inför Föreningsstämman i juni 2000 lovade att den ”hade ambitionen att verka för oförändrade hyror år 2001” så försökte SKBs styrelseordförande Göran Långsved i november under hyressamrådet höja hyrorna för 2001. Detta stoppades dock av hyresutskottet.
Trots att det nya insatssystemet ”såldes” till medlemmarna med argumentet ”Bättre ekonomi – lägre hyror” krävde styrelsen höjda hyror med två procent 2001.
Trots en förväntad rekordvinst på ca 45 miljoner kronor för år 2000, vill styrelsen pressa upp hyrorna igen. I hyresförhandlingar hösten 2000 tvingades tydligen hyresutskottet att gå med på höjda hyror 2002 i utbyte mot frysning av hyresnivån 2001. ”Parterna är medvetna om att en hyreshöjning kommer att bli nödvändig” (enligt VD Henrik Bromfält, Vi i SKB December 2000).
Kvartersrådet Brunbäret vill starkt ifrågasätta att denna planerade hyreshöjning är nödvändig.
SKB är ett medlemskooperativ med syfte att skapa bra bostäder till rimliga hyror. I den andan motionerade vi till föreningsstämman år 2000 med krav att hyrorna inte skulle höjas år 2001. Styrelsen syntes hörsamma motionen som den besvarade med slutklämmen: ”Med reservation för hur SKB kommer att påverkas av kostnadsutvecklingen framöver har styrelsen ambitionen att arbeta för oförändrade hyror år 2001” (Motion 3 med svar, Motionshäftet till 2000 års ordinarie föreningsstämma). Med detta löfte fann fullmäktige motionen besvarad.
Men i höstens hyressamråd mellan hyresutskottet och styrelsen för SKB drev styrelseordföranden Göran Långsved plötsligt och helt överraskande en helt annan linje: ”Det kommer att behövas bidrag från nya medlemmar, köande och redan boende. Mot denna bakgrund är styrelsens bud att hyrorna höjs med 2 procent från 1 januari 2001” (enligt Protokoll från hyressamråd mellan hyresutskottet och styrelsen för SKB 2000-11-09).
Som motiv för att höja hyrorna sade Göran Långsved bl a ”Det förestår investeringar på 700 mkr, varav 30 procent måste finansieras med egna medel”. Detta sades alltså den 9 november. Men dryga två månader innan, den 31 augusti, hade ett extra fullmäktige antagit de nya insatsregler som gäller från årsskiftet.
Beslutet om högre insatser är riktigt och framsynt, enligt vår uppfattning. I det material som delats ut till medlemmar och fullmäktige står som första Motiv för de högre insatserna: ”Bättre ekonomi – lägre hyror”. Slutsatsen är ”Höjda insatser kan alltså på ett effektivt sätt sänka SKBs kostnader (och i förlängningen ge lägre hyror eller i vart fall minska behovet av hyreshöjningar) och därmed förbättra ekonomin” (Översyn av SKBs insatser, november 1999).
Inför extra föreningsstämman den 31 augusti 2000 sades uttryckligen under rubriken ”Nyproduktion möjliggörs” att de ökade kostnaderna för nya bostäder täcks ”enklast genom en ökad egeninsats”. Att 30 procent av kostnaden för nyproduktionen ska täckas med egna medel är ingen överraskning, det redovisades i materialet till medlemmarna redan hösten 1999 och även till fullmäktige i augusti 2000. Ännu i augusti 2000 är det inte tal om hyreshöjning. Tvärtom upprepas löftet: ”Stärkt ekonomi – lägre hyror”, ”I förlängningen kan det innebära sänkta hyror eller i vart fall ett minskat behov av hyreshöjningar” (enligt Förslag till ändrade regler för SKBs insatser m m, Underlag för beslut vid den extra föreningsstämman den 31 augusti 2000).
Det är uppseendeväckande att bläcket knappt torkat på beslutet från 31 augusti innan styrelsen gör helt om och plötsligt kräver nya höjningar på grund av den nyproduktion som just insatssystemet skulle klara. Styrelsens förespeglade ”minskat behov av hyreshöjningar” blev simsalabim ett ökat behov av hyreshöjningar. Ett minst sagt märkligt förvandlingsnummer.
SKB är en demokratisk förening men demokrati fordrar respekt för fattade beslut. Demokratin underlättas också av om styrelsen agerar som man lovar. Det är bra att SKB de senaste åren bromsat hyresutvecklingen. Det visar att styrelsen tidigare lyssnat på fakta och den medlemsopinion som kommit till uttryck. Däremot ser vi med oro på Göran Långsveds och styrelsens agerande efter fullmäktigemötena och under andra halvåret 2000.
Att som styrelsen i november år 2000 slå fast att en hyreshöjning år 2002 ”är nödvändig” är dessutom helt enkelt inte trovärdigt.
Att andra bostadsföretag nu höjer hyrorna är inget hållbart argument. De höjningar som dessa nu tar ut har SKB redan tagit ut med råge: SKB höjde under åren 1992-98 hyran med nära 40 procent medan andra fastighetsägare var betydligt måttfullare: 23-28 procents höjning. (SKBs höjning låg på 39 procent medan Familjebostäder höjde med 28 procent, Svenska Bostäder med 27 procent och Stockholmshem med endast 23 procent. Detta enligt Hyresgästernas statistik, enligt fastighetsägarna i SABO låg SKB 1999 på femte topplats i en tabell över de högsta genomsnittshyrorna i hela landet!).
Under flera tidigare år har SKBs styrelse förordat höjda hyror vilket medlemmarna och även hyresutskottet motsatt sig. Trots frysta hyror har rekordvinst efter rekordvinst gjorts vilket visar att höjningarna inte heller behövdes.
För en medlemsstyrd organisation som lyssnar på sina medlemmar är det naturligt att värna medlemsintresset. Det innebär att höja hyrorna först då det verkligen är absolut nödvändigt. Att föregripa utvecklingen och redan långt i förväg slå fast att en hyreshöjning ska göras vittnar om att man inte sätter medlemsintresset främst. Det riskerar också att bli en signal att kostnaderna kan få skena iväg, det är ju bara att vrida på hyreskranen.
Sedan SKB bestämde sig för höjda hyror hösten 2002 har statsminister Göran Persson i januari 2001 aviserat ett regeringsförslag som innebär att kostnaderna för att bygga nya hyresrätter ska minskas. Därmed rycks hela grunden för styrelsens resonemang undan.
Vi föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att arbeta efter målsättningen
att hyrorna i SKB inte höjs nästa år, 2002.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motion 4

Styrelsen är medveten om att en av föreningens uppgifter är att upplåta bostäder till rimliga hyror. Detta skall även ställas emot kravet att ha en välskött ekonomi liksom att producera nya lägenheter. Sammantaget skall föreningens hyror anpassas till nivåer som bidrar till stabilitet i föreningens ekonomi.
Att höja hyrorna är för styrelsen inget självändamål. Tvärtom har styrelsen som ambiton att försöka hålla tillbaka hyreshöjningar. Samtidigt är alla medvetna om att SKB påverkas liksom andra bostadsföretag av olika kostnadsökningar vilka måste pareras. Här kan nämnas taxor, avgifter, hantverkskostnader, material- och lönekostnader, minskade räntebidrag, räntejusteringar m m. Det är styrelsens ansvar att ha omsorg om föreningens totala ekonomi. I detta ingår att vid behov göra hyresjusteringar som en sistahandslösning.
Hyressamrådet i november år 2000 ledde till att SKB fick oförändrade hyror även under år 2001. SKB kommer därmed att ha haft oförändrade hyror under tre och ett halvt år vilket är unikt i modern tid. Ser vi tillbaka på de senaste 20 åren har annars hyran höjts varje år. Det är därför oerhört glädjande att vi inte har tvingats till hyreshöjningar de tre senaste åren. Den viktigaste orsaken till denna utveckling är att föreningens räntekostnader har sjunkit.
Att frågan om hyreshöjning för år 2001 var uppe till diskussion skall ses mot bakgrund av det omfattande investeringsprogram som förestår de närmaste åren framöver. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede skapa förutsättningar för att ekonomiskt klara de åtaganden som är beslutade. Investeringar och ekonomi går hand i hand.
Det årliga hyressamrådet mellan styrelsen och hyresutskottet äger rum i november. Det finns vid den tidpunkten möjlighet att göra en uppföljning av det innevarande årets ekonomi liksom möjligheter att bedöma det kommande årets ekonomi. Detta är anledningen till att tidpunkten för hyressamrådet ligger i november. Hyresutskottet och styrelsen har då möjlighet att på ett allsidigt sätt ta ställning till föreningens ekonomi liksom hyrorna.
Hur SKBs ekonomi blir under 2001 går tidigast att utläsa ur den ekonomiska delårsrapporten 2001-09-30 med prognos för utfallet för hela 2001. Vid detta tillfälle kan också bedömningar av ekonomin under år 2002 göras. Därefter kommer hyresutskottet, med representanter från de boende och köande, samt styrelsen att ta beslut om hyresnivån vid hyressamråd i enlighet med SKBs stadgar.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.

 
Hyresutskottets yttrande:

Hyresutskottet tillstyrker att styrelsen skall arbeta efter målsättningen att hyrorna i SKB inte höjs nästa år, 2002, om föreningens ekonomi tillåter detta.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslagatt anse motionen besvarad.