Motion – 2001 / 2

År: 2001
Nummer: 2
Motionsställare: Ingegärd Holmbergh, hyresmedlem i kv Ryssjan

Policy för den fastighetsnära sopsorteringen

SKB har en historia av framstående och nyskapande utvecklingsarbete, t ex när det gäller sunda och tysta hus, och jag är stolt över att vara medlem i en så framsynt organisation. Även när det gäller miljöarbetet har SKB varit ledande genom Ylva Sandströms mångåriga arbete. Nu tycker jag att tiden är mogen för SKB, att ta ytterligare ett steg när det gäller sopsorteringsarbetet, och det gäller att göra sorteringen så lite störande som möjligt.
Varken samhället i stort eller SKB har ännu tagit störningarna kring sopsorteringen på riktigt allvar, enligt min mening. Andra intressen har varit mera pockande i sorteringens uppbyggnadsstadium. Nu skall sopsorteringen ske fastighetsnära, vilket innebär att många fler boende kommer att bli störda av sorteringen. Därför är det hög tid att börja arbeta seriöst med frågan.
Det är sedan länge känt att bullerstörningar är skadliga, och att man blir störd och stressad även om man inte direkt upplever sig störd.
Såvitt jag förstår är SKB världsledande när det gäller att bygga hus som är tysta, och för de hyresgästerna i de moderna husen är detta en mycket viktig kvalitet i boendet. För oss som bor i de gamla husen är det viktigt att inte öka vår bullerexponering.
Jag föreslår därför att SKB satsar på att utveckla en icke störande sopsortering, och utarbetar en klar policy för detta, samt att följande punkter arbetas in i policytexten:
1. Störande återvinning, t ex glas och MRA, skall placeras inomhus.
(Det är inte bara buller som är störande. Hur väl än fastighetsskötaren tar hand om en avfallsstation så blir det oftast även visuellt en stökig och trist plats att tvingas ha utanför sitt fönster. Dessutom blir inomhussortering enbart tillgänglig för SKB-boende, något som är en klar fördel för föreningen.)
Där inte lämpliga lokaler finns lättåtkomliga, så skall det inte vara besparingshänsyn som omöjliggör inomhussortering. Vi som bor i det gamla lyhörda husbeståndet i innerstaden betalar solidariskt en hyra som till stor del överförs till att täcka kostnader för föreningen i stort och övriga boende. Därför tycks det mig fullständigt orimligt att SKB inte skulle kunna avstå hyresintäkterna från någon lokal, om detta skulle förhindra ytterligare en bullerstörning för oss.
2. SKB ställer krav på sophämtarna, så att de inte stör hyresgästerna före kl 8 på morgonen, och att de har så tysta och miljövänliga rutiner och bilar som möjligt.
Hittills har SKB accepterat sophämtarnas rutiner, och när någon klagar så försöker man jämka. Jag tycker att föreningen skall måna om hyresgästerna och inte vänta tills någon klagar. Man vet ju redan att det är skadligt och stressande att få sömnen störd.
3. SKB initierar och stöder teknisk utveckling av tystare kärl för återvinning.
Ingen skall behöva krossa glas eller uppleva starkt obehagliga och kanske skadliga ljud vid återvinningen. Ett tips till teknikerna är att studera kärlen för bindor etc på offentliga damtoaletter. Där finns en luktsluss, och jag tror en ljudsluss skulle kunna konstrueras på liknande sätt.
Vänliga hälsningar, och varmt tack för det fina arbete ni alla gör för föreningen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Det finns en miljöpolicy för SKBs avfallshantering. Fastighetsnära sortering är en del av denna policy. Vilka fraktioner som sorteras ut är en annan. Fastighetsnära sopsortering är i praktiken genomförd i alla kvarter där det är möjligt. Olika lösningar har valts beroende på förutsättningarna i respektive kvarter.
Man kan se denna motion som ett krav på att komplettera den nuvarande miljöpolicyn med frågan om att minimera buller i hanteringen. I realiteten ingår detta krav som en del i SKBs miljöpolicy. Men det finns förbättringar att göra.
Motionären anser att ett policykrav skall vara att störande sortering skall placeras inomhus. SKBs egen strävan har hela tiden varit att placera sorteringen inomhus om det har varit möjligt. Det finns flera olika lösningar, allt från särskilda avfallshus i några kvarter till befintliga grovsoprum som kompletteras med kärl för tidningar och glas i cykelrum. I något fall har garageplatser utnyttjats för att åstadkomma en inomhuslösning.
I ett mindre antal kvarter har vi fått arbeta med utomhuslösningar. I några få fall består dessa av att sopskåp ställts ut på särskilt iordninggjorda platser. Exempel på detta är kvarteret Ryssjan och Gröndal.
Motionären anser vidare att SKB bör initiera och stödja teknisk utveckling av tystare kärl för återvinning. Detta arbete pågår. Vi kan emellertid konstatera att tillverkarsidan i branschen knappast visat framfötterna när det gällt att utveckla sina egna produkter, t ex bullerdämpande kärl. Men utvecklingsviljan kommer antagligen att påverkas av att bl a Stockholms stad numera förordar fastighetsnära sophämtning. Ett annat exempel är en nyligen startad tekniktävling, som arrangeras av Stockholms stad.
SKB samarbetar sedan flera år med andra stora fastighetsägare i ett ”sopnätverk”, den s k AISBO-gruppen (Avfallsansvariga i Stockholms BostadsOrganisationer). Därigenom har vi kunnat påverka marknaden i brukarhänseende. En av fem deltävlingar handlar just om att få fram ett bullerdämpat system för fastighetsnära sortering och avser såväl behållarna som hur hämtningen går till.

Motionären anser dessutom att SKB skall ställa krav på entreprenören att inte hämta sopor före kl 08.00 på morgnarna. I kvarteren där risken för bullerproblem är överhängande har SKB satt upp ett anslag och bett de boende att inte slänga något i kärlen mellan 21.00 på kvällen och 07.00 på morgonen. Trafiken i Stockholm med dålig framkomlighet torde vara skälet till att miljöförvaltningen gett entreprenörerna tillstånd att tömma sopor mellan kl 06.00 och 22.00.

Sammantaget är styrelsens uppfattning att SKBs avfallshantering sker på ett godtagbart sätt med iakttagande av SKBs miljöpolicy. För SKB är det dock viktigt att medverka till att driva på teknikutvecklingen så att bullerproblemen så långt möjligt löses.

Styrelsen föreslår fullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.