Motion – 2001 / 1

År: 2001
Nummer: 1
Motionsställare: Ingvar Nilsson, Kampementsbacken

Tillämpningen av ”Ändrade insatsregler fr o m den 1 januari 2001”

I remissen över de nya insatsreglerna avgav Föreningen Kampementsbacken/kvartersrådet följande yttrande:
”Mötet hade stor förståelse för föreslagna höjningar av insatserna och därmed sammanhängande föreslagna stadgeändringar. Syftet att genom förbättrad ekonomi åstadkomma nybyggnation är gott.
Skrivningen på sidan 23, sista stycket i motionshäftet är ej tillfyllest: ”Nu boende medlemmar berörs inte av höjningen enligt förslaget. En höjning inträffar först om man flyttar till annan lägenhet i SKBs bestånd.”
Tillstyrkte mötet förslaget med följande tillägg: ”Nu boende medlem som byter från större till mindre lägenhet skall ej (tvingas) erlägga en högre boendeinsats.”
Allt för att underlätta byten till större lägenheter.
Trots omfattande diskussion vid stämman, ev beroende av förenings- och stadgetekniska skäl, återfinns inga spår av önskemålet, att ta hänsyn till medlem med svag ekonomi.
Jag, liksom föreningen tidigare, befarar, att medlem som av ekonomiska skäl önskar flytta till en billigare och mindre lägenhet förhindras av den nya högre insatsen samtidigt som annan medlems strävan efter större lägenhet försvåras.
Jag föreslår,
att medlem i trångmål, som önskar förbättra sin ekonomiska situation genom att flytta till en mindre lägenhet, beviljas undantag att erlägga den högre avgiften,
att årsmötet ger SKBs ledning handlingsfrihet att bevilja undantag, trots skrivningen i de nya stadgarna.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen delar i allt väsentligt motionärens uppfattning. Styrelsen vill emellertid hänvisa till föreningsstämman 2000 där frågan om konsekvenserna vid flytt från större till mindre lägenhet behandlades. Bl a visades att den högre insatsen vid byte från en större till en mindre lägenhet tjänas in genom minskad hyra på 2-14 månader beroende på vilken lägenhetsstorlek det rör sig om.
Styrelsen skulle återkomma med förslag till finansiering av insatser via banklån. Med anledning av detta har SKB tecknat avtal med SEB samt Handelsbanken vid Brommaplan om möjlighet för SKB-medlemmar att teckna lån till en för medlemmen rabatterad räntenivå. Avtalet redovisas i aprilnumret av Vi i SKB samt på föreningens hemsida under rubriken SKB-Plus / Lån i bank.
Slutligen vill styrelsen även peka på den möjlighet som finns i SKBs stadgar § 5b, femte stycket, som lyder: ”Om det föreligger särskilda skäl, kan styrelsen, efter särskild prövning, medge undantag från eller anstånd med komplettering av boinsats vid flyttning inom föreningens bostadsbestånd”. Frågeställningen har således beaktats när det nya insatssystemet infördes.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.