Motion – 2003 / 2

År: 2003
Nummer: 2
Motionsställare: Ylva Ringhag, köande medlem

Förlust av turordning när lägenhet erhållits samt gräns på tre år mellan lägenhetsbyten

Jag, Ylva Ringhag, har stått i SKBs bostadskö sedan 1983. Väntan på en lägenhet hos SKB är fortfarande förfärande och chockerande lång.
Det är mycket svårt att komma in i SKBs system. Befintliga hyresgäster byter lägenheter med varandra. Och det skall ju kunna gå, naturligtvis, inget fel med det. Det felaktiga är att (1) medlem som byter med annan medlem fortfarande kvarstår med sitt ingångsår i kön. SKBs bostadskö är mycket lång och skulle väsentligt kunna reduceras om medlem vid byte fråntas ingångsåret. Systemet är felaktigt och borde ändras. Har man en gång kommit in i SKBs system, dvs fått en lägenhet, skall man inte längre stå i dess bostadskö.
Tycker också att när en medlem byter med annan medlem, skall en tidsbegränsning finnas till nästa byte, kanske på 3 år. Som med hyreslägenheter.
(2) Det är till stor del också på grund av dessa interna byten som nya medlemmar har så svårt att få en bostad hos SKB.
Jag har under hela min tid i denna förening, snart nu 20 år, rekommenderat vänners, släktingars, bekantas och kollegors barn att gå in i SKB. Jag har slutat med det. Jag tror inte längre på SKB och har nu förstått att jag under denna min livstid (nyss fyllda 60 år) inte kommer att få bo i någon av SKBs lägenheter.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens yttrande över motionerna 2 och 3

Antalet medlemmar i SKB är drygt 74 000. Sedan 1970-talet har medlemsantalet ökat med ungefär 60 000. Under motsvarande period har antalet nyproducerade lägenheter ökat med 2 200. De senaste åren har i genomsnitt 600-700 lägenheter per år blivit lediga för uthyrning.
Kötiderna för lediga lägenheter påverkas av läge, hyra, storlek och standard och är för närvarande 15-30 år. Kötiderna varierar över tiden och beroende på vilka lägenheter som söks. Tendensen är dock allt längre kötider för samtliga lägenhetstyper. SKB har ett stort antal unga medlemmar (40 procent under 18 år). När dessa efter hand når vuxen ålder och söker lägenhet kommer kötiderna sannolikt att förlängas ytterligare. Detta i kombination med att medlemsantalet ständigt ökar gör att det blir allt svårare för en medlem med kort kötid att få en lägenhet. Dock är kötiderna något kortare i SKBs nyproduktion, främst beroende på att hyror och insatser är högre i dessa lägenheter.
Aktiv marknadsföring för att få fler medlemmar har egentligen aldrig förekommit i SKB. Inställningen har istället varit att låta verksamheten tala för sig själv. Eftersom SKB är en förening som är öppen för alla hindras ingen från att bli medlem. Däremot skall SKB informera de sökande om möjligheterna att erhålla en lägenhet. I tidningen Vi i SKB skrivs regelbundet om kötiderna i SKB. Denna information går även att finna på föreningens hemsida liksom i årsredovisningen. SKB har av naturliga skäl ingen möjlighet att anvisa lägenheter till alla medlemmar. Det föreningen kan göra är att så tydligt som möjligt informera om kötider mm. Sedan får det vara upp till den enskilde medlemmen att bedöma om det är meningsfullt att gå in i respektive vara kvar i föreningen.
Motionärerna föreslår att medlemmarna skall mista turordningen den dag de erhåller en lägenhet. Tanken med SKB:s system är dock att en medlem även efter det att en lägenhet erhållits skall ha möjlighet att söka en ny lägenhet när bostadsbehovet förändras. Detta kan vara fallet t ex vid ändrad familjesituation. Om medlemmen i en sådan situation ej skulle ha möjlighet att söka en ny lägenhet i SKB:s bestånd är det en stor risk att lägenheten byts externt mot en lägenhet utanför föreningens bestånd.
En av motionärerna föreslår också att SKB skall införa en tidsbegränsning på tre år vid internbyten av lägenheter. Här är dock SKB bunden av hyreslagens regler där praxis numera är att lägenhetsbyten accepteras även om hyrestiden varit relativt kort. Någon annan tillämpning än enligt denna praxis är därför inte möjlig för SKB. Dessutom är de fall där två eller flera lägenhetsbyten gjorts inom ett år mycket få. De utgör därmed heller ingen påtaglig olägenhet.
Vidare anser en av motionärerna att avkastningen på bosparandet borde förbättras. SKB:s stadgar medger utdelning (insatsränta) upp till en nivå som för närvarande motsvarar ca en procent, vilket förvisso är lägre än räntan på bankernas sparkonton och bosparande hos andra bosparorganisationer. Dessa organisationer kan dock inte utan vidare jämföras med SKB som har andra förutsättningar i flera avseenden. Synsättet i SKB är att medlemmarna är med i föreningen för att man vill hyra en bostad. Genom att avstå från en marknadsmässig avkastning på bosparandet stärks föreningen och möjligheterna att producera nya bostäder förbättras.
En omedelbar konsekvens av att höja avkastningen på SKB:s bosparande till samma nivå som hos dessa organisationer skulle dessutom bli att föreningens utgifter ökade med ca 10 mkr på årsbasis. Detta skulle självklart påverka både hyresbehov och förutsättningar för nyproduktion.
Styrelsen har förståelse för motionärernas synpunkter. Med hänvisning till föreningens stora medlemsantal är det idag svårt att få en lägenhet i SKB:s bestånd. Frågan blir också mer och mer aktuell när fler unga medlemmar uppnår vuxen ålder och börjar söka bostad. Detta förstärks givetvis också av den allt svårare bostadsbristen i Stockholmsområdet. Av skäl som redovisats ovan bör dock inte kötid tas bort när lägenhet erhållits eller någon tidsgräns för lägenhetsbyte införas. Dock kommer föreningen att se till att medlemmarna kan erhålla relevant information om kötider och om möjligheterna att få en lägenhet hos SKB.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att avslå motionen i de delar som berör borttagande av kötid respektive tidsgräns vid lägenhetsbyte, samt
att i övrigt anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.

 

Beslut

Stämman beslöt att behandla motionerna 2 och 3 i ett sammanhang.Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen i de delar som berör borttagande av kötid respektive tidsgräns vid lägenhetsbyte, samtatt i övrigt anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.