Motion – 2003 / 1

År: 2003
Nummer: 1
Motionsställare: Anneli Schöldström, köande medlem

Maxgräns för antalet medlemsavgifter för barn per betalande hushåll

Jag har följande förslag till årets årsstämma.
Jag föreslår en maxgräns för antalet barn per betalande hushåll som innebär följande.
Om ett hushåll betalar för mer än tre barn under 18 år utgår ingen medlemsavgift från och med det fjärde barnet fram till barnen fyller 18 år, under förutsättning att endast ett utskick (s.k. huvudmedlemskap) sker till detta hushåll. Barnen kan vara egna eller andras men betalning ska ske av samma hushåll för att rabatten ska utgå.
Motiveringen är att barnen under många år är passiva medlemmar, som inte kostar SKB något utan tvärtom är en stor inkomstkälla. Den administrativa kostnaden per barn, om utskicken skickas i ett exemplar till samma hushåll, är därmed försumbar. Detta förslag kan i förlängningen även ha den effekten att det gynnar och stimulerar familjer att ge bort SKB-medlemskap till sina eller andras barn, då ett tak för medlemsavgiften begränsar den stora årliga kostnaderna det innebär att bospara för flera barn.
Med den stora tillströmningen medlemmar och den stora andel icke-boende medlemmar är detta förslag ett steg på vägen att uppmärksamma den stora mängd medlemmar som inte bor i SKB, inte nyttjar SKBs tjänster och inte kommer att göra det på många år framöver, men ändå år efter år betalar medlemsavgift till verksamheten.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären föreslår en befrielse från skyldigheten att erlägga årsavgift i vissa fall. Avgiftsbefrielsen skall avse de fall där ett hushåll betalar årsavgift för fler än tre barn under 18 år. Avgiftsbefrielsen skall inträda från och med det fjärde barnet och gälla vare sig barnen tillhör den egna familjen eller annan familj.
Styrelsen är medveten om att det kan vara betungande för den som betalar årsavgifter för många personer. För att underlätta den situationen finns dock regeln om familjemedlemskap där endast en person i familjen betalar full årsavgift (250 kronor per år) medan övriga medlemmar i samma familj endast betalar halv årsavgift, dvs 125 kronor per år. Denna möjlighet finns dock inte när det gäller personer som tillhör annan familj än den egna.
SKBs årsavgifter används för medlemshantering, information, tidningar, trycksaker, hemsida, datastöd m m. De skall även täcka kostnader för det arbete anställda och förtroendevalda lägger ner på olika former av föreningsarbete. Medlemsavgifterna höjdes till sin nuvarande nivå, 250 kr för huvudmedlem och 125 kr för familjemedlem, år 1996. Motivet var ökade kostnader och ökad service till medlemmarna. Avgifterna har därefter legat på samma nivå.
Tas hänsyn även till bosparandet på 500 kronor per år får det ändå sägas vara relativt begränsade ekonomiska uppoffringar som är förenade med medlemskapet i SKB. Andra bosparorganisationer har betydligt högre krav på årligt bosparande, vilket gör att den sammanlagda årliga ekonomiska uppoffringen då blir betydligt större.
Med den differentiering av medlemsavgifterna mellan huvudmedlem och familjemedlem som redan finns i SKB anser styrelsen att SKB tillämpar ett väl avvägt avgiftssystem med reducerade avgifter inom samma familj.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att avslå motionen
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.