Motion – 2004 / 4

År: 2004
Nummer: 4
Motionsställare: Anneli Schöldström, köande medlem

Barnmedlemsskap

Mitt förslag lyder enligt följande.
Förutom huvudmedlemskap och familjemedlemskap så ska även barnmedlemskap införas. Det innebär att barn under 18 år får en kostnad för årsavgiften sänkt med halva familjemedlemskapet. Anledningen är att barnen under många år är passiva medlemmar som inte kostar SKB något utan tvärtom är en stor inkomstkälla. Den administrativa kostnaden per barn om utskicken skickas i ett exemplar till samma hushåll är därmed försumbar. Detta förslag kan i förlängningen även ha den effekten att den gynnar och stimulerar familjer att ge bort SKB-medlemskap till sina eller andras barn då ett tak för medlemsavgiften begränsar de stora årliga kostnaderna det innebär att bospara för flera barn.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären föreslår ett införande av barnmedlemskap. Det skulle enligt motionären innebära att barn under 18 år får en kostnad för årsavgiften sänkt med halva familjemedlemskapet. Årsavgiften skulle i sådana fall vara 75 kr.
Styrelsen är medveten om att det kan vara betungande för den som betalar årsavgifter för många barn. För att underlätta den situationen finns sedan 1996 reglerna om familjemedlemskap där endast en person i familjen betalar full årsavgift (250 kronor per år) medan övriga medlemmar i samma familj betalar halv årsavgift, d v s 125 kronor per år.
SKBs årsavgifter används för medlemshantering, information, tidningar, trycksaker, hemsida, datastöd m m. De skall även täcka kostnader för det arbete anställda och förtroendevalda lägger ner på olika former av föreningsarbete. Årsavgiften och bosparandet på 500 kronor per år får ändå sägas kräva relativt små ekonomiska uppoffringar för medlemskapet i SKB.
Med den differentiering av medlemsavgifterna mellan huvudmedlem och familjemedlem som redan finns i SKB anser styrelsen att SKB tillämpar ett väl avvägt avgiftssystem med reducerade avgifter inom samma familj.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att avslå motionen
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan i enlighet med styrelsens förslagatt avslå motionen