Motion – 2004 / 2

År: 2004
Nummer: 2
Motionsställare: Andreas Brännström, köande medlem

Sammanläggning av två kötider för bättre turordning

Min tanke bygger i grund och botten på att man kan använda två medlemskap för att hoppa fram något år eller så!
För att förklara närmare ska jag nämna hur jag kom på det.
Det är så att min flickvän och jag vill flytta ihop men får inte tag på någon lägenhet. Båda är med i SKB, jag sedan 1989 och hon sedan 1991. Jag tänker mig något sådant som att om vi lägger ihop våra år så kanske vi gemensamt kan få (för att ta ett exempel) en köplats från 1987.
Allt detta är bara funderingar. Jag har inte tänkt igenom hur man kan lösa det praktiskt. Kanske kan man få vissa poäng när man går med och är man två så lägger man ihop de poängen och gör sedan något annat. Jag tror säkert att ni kan arbeta fram ett smart sätt om ni tycker att idén verkar bra.
Hoppas det går att genomföra och att man i alla fall ser över vad det finns för möjligheter att genomföra det.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Inom SKB är det uteslutande turordningen som avgör vilken medlem som får hyra en viss lägenhet. SKB tillämpar således inga förturer. Turordningssystemet uppfattas som rättvist. Det är en styrka med enkla och klara regler som anses vara rättvisa. Att rättvisan upprätthålls är också en förutsättning för medlemmarnas förtroende för SKBs regler.
Vid 1991, 1994 och 2000 års föreningsstämmor behandlades motioner om överföring av medlemskap mellan föräldrar och barn. Dessa motioner avslogs av respektive stämma. Föreningsstämman gjorde bedömningen att överföringar av medlemskap inte var förenliga med föreningens syfte.
I SKBs stadgar anges att medlemskapet är personligt, men att överlåtelse medges till make/maka/sambo vid dödsfall och vid upplösning av ett långvarigt äktenskap eller samboförhållande (§ 9). Denna enda möjlighet till överlåtelse av medlemskapet grundas på uppfattningen att det gemensamma boendet är en del av äktenskapet eller samboförhållandet.
En överlåtelse av medlemskapet innebär alltid att en person går förbi ett stort antal köande medlemmar. En sammanslagning av två medlemskap för att erhålla ett medlemskap med bättre turordning, leder även detta till att medlemmar går förbi ett antal köande medlemmar.
I dag är efterfrågan på bostäder mycket stor i Stockholm framförallt beroende på den låga nyproduktionen. Att i denna situation tillåta överlåtelse av medlemskap eller bättre turordning genom sammanslagning av medlemskap på det sätt motionärerna föreslår skulle vara att kringgå turordningen för övriga medlemmar.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen fullmäktige
att avslå motionerna
 

Beslut

Stämman beslöt att behandla motionerna 1 och 2 i ett sammanhang.Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionerna