Motion – 2004 / 1

År: 2004
Nummer: 1
Motionsställare: Marie Linnerstam, köande medlem

Överlåtelse av medlemskap vid dödsfall

Jag vill föreslå styrelsen att lägga fram ett förslag om rätten att få övertaga medlemskap vid dödsfall.
Sedan tidigare är det enligt SKBs stadgar tillåtet att överlåta medlemskap till make/maka/sambo vid dödsfall (§ 9 i SKBs stadgar).
Jag vill föreslå att det till detta även godtages familjemedlem i rakt upp- och nedstigande led, boende på samma adress. Detta då det endast är rimligt att så pass närstående familjemedlemmar får övertaga medlemskapet vid dödsfall.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 1 och 2
Inom SKB är det uteslutande turordningen som avgör vilken medlem som får hyra en viss lägenhet. SKB tillämpar således inga förturer. Turordningssystemet uppfattas som rättvist. Det är en styrka med enkla och klara regler som anses vara rättvisa. Att rättvisan upprätthålls är också en förutsättning för medlemmarnas förtroende för SKBs regler.
Vid 1991, 1994 och 2000 års föreningsstämmor behandlades motioner om överföring av medlemskap mellan föräldrar och barn. Dessa motioner avslogs av respektive stämma. Föreningsstämman gjorde bedömningen att överföringar av medlemskap inte var förenliga med föreningens syfte.
I SKBs stadgar anges att medlemskapet är personligt, men att överlåtelse medges till make/maka/sambo vid dödsfall och vid upplösning av ett långvarigt äktenskap eller samboförhållande (§ 9). Denna enda möjlighet till överlåtelse av medlemskapet grundas på uppfattningen att det gemensamma boendet är en del av äktenskapet eller samboförhållandet.
En överlåtelse av medlemskapet innebär alltid att en person går förbi ett stort antal köande medlemmar. En sammanslagning av två medlemskap för att erhålla ett medlemskap med bättre turordning, leder även detta till att medlemmar går förbi ett antal köande medlemmar.
I dag är efterfrågan på bostäder mycket stor i Stockholm framförallt beroende på den låga nyproduktionen. Att i denna situation tillåta överlåtelse av medlemskap eller bättre turordning genom sammanslagning av medlemskap på det sätt motionärerna föreslår skulle vara att kringgå turordningen för övriga medlemmar.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen fullmäktige
att avslå motionerna
 

Beslut

Stämman beslöt att behandla motionerna 1 och 2 i ett sammanhang.
Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionerna