Motion – 2005 / 4

År: 2005
Nummer: 4
Motionsställare: Kvartersrådet i Segelbåten genom Lars Lingvall m fl

Redovisning av uppdrag till styrelsen

Vid föreningsstämman finns det möjlighet att ge styrelsen uppdrag, det vill säga uppmana styrelsen att vidta åtgärder eller undersöka frågor och återkomma med förslag till åtgärder. Det är inte ovanligt att styrelsen själv föreslår att en motion ska besvaras genom sådana uppdrag eller uttalanden.
Vid förra stämman uppmärksammades ett fall där ett uppdrag till styrelsen för tre år sedan verkade ha glömts bort och inte lett till några åtgärder alls.
Det finns därför anledning att skapa bättre möjligheter att följa hur olika uppdrag genomförs av styrelsen genom att styrelsen årligen redovisar hur man har hanterat de uppdrag som finns. Det skulle kunna ske i verksamhetsberättelsen men skulle också kunna ske på annat sätt. Ett minimikrav bör vara att en skriftlig redovisning delges samtliga fullmäktige.
Därmed föreslår vi stämman besluta
att ge styrelsen i uppdrag att årligen till fullmäktige redovisa vidtagna åtgärder med anledning av de uppdrag till styrelsen som ännu inte slutförts.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärerna föreslår att styrelsen årligen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits i fråga om uppdrag som styrelsen har fått i olika sammanhang.
Styrelsen ser det som en självklarhet att fullmäktige får en redovisning av styrelsens åtgärder med anledning av föreningsstämmans beslut. I vilka former sådana redovisningar skall ske får dock avgöras från fall till fall beroende på bl a uppdragets omfattning och karaktär. Lämpliga tillfällen är vid föreningsstämman eller fullmäktigedagen. I verksamhetsberättelsen kan, som föreslås i motionen, lämpligen aktuella uppdrag redovisas.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att bifalla motionen
 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att ge styrelsen i uppdrag att årligen till fullmäktige redovisa vidtagna åtgärder med anledning av uppdrag till styrelsen som ännu inte slutförts