Motion – 2023 / 31

År: 2023
Nummer: 31
Motionsställare: Claes Tjäder och Karin Harrius, fullmäktigesuppleanter köande

Motion om ökad användning av s.k. japansk toalett

Japanska bidétoaletter kan bidra till ökad självständighet. En sådan toalett erbjuder användaren inte bara tvättning och torkning av intima kroppsdelar utan kan även beroende på utformning underlätta vid uppresning efter uträttat ärende.

Vad är en japansk toalett? En japansk toalett (även kallad bidétoalett) är en toalett där den per- sonliga hygienen sköts via vattentvätt och varmluftstorkning i stället för att använda traditionella toalettpapper. Man styr användandet via en kontrollpanel kopplad till toaletten. Att använda japanska toaletter bidrar till att den personliga självständigheten ökar.

I Japan är dessa toaletter standard, vilket gör att man möter dem överallt, inte bara i den publika miljön utan i hög grad i ordinära bostäder. Med stora volymer blir det billigt. Den demografiska utvecklingen i Sverige tyder på en snabb ökning av antalet 80+. Fram till år 2040 räknar man med en ökning med 50 procent av 80+. Därmed växer efterfrågan på den här typen av toaletter.

SKB skulle på försök kunna erbjuda boende att mot en avgift få pröva japanska toaletter. En annan möjlighet är att boende ges möjlighet att på egen bekostnad installera en japansk toalett. Om japanska toaletter planeras in vid nybyggnation bör priset bli avsevärt lägre. Med en japansk toalett följer en ökad energianvändning, till det kommer vattenkostnaden, å andra sidan minskar kostnaden för toalettpapper, vilket torde ge en lägre totalkostnad.

I dag börjar fler kommuner undersöka och pröva den här typen av toaletter på särskilda boenden, men många äldre ges inte möjlighet att flytta till särskilda boenden på grund av en kraftig minsk- ning av antalet särskilda boenden under de senaste 20 åren. Med den s.k. kvarboendepolitiken kommer en allt högre andel av äldre få bo kvar i ordinära bostäder.

Med hänvisning till ovanstående hemställes till SKBs fullmäktige att uppdra till styrelsen att undersöka förutsättningarna för att boende mot avgift ska kunna få pröva s.k. japanska toaletter att uppdra till styrelsen att undersöka erfarenheterna av användning av dessa toaletter på den svenska bostadsmarknaden

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen ser positivt på att medlemmarna engagerar sig så att föreningen kan utveckla sina bostäder. De toaletter motionären nämner finns i en mängd olika utföranden och prisklasser. Gemensamt för dessa är att de, förutom vatten och avlopp, också behöver tillgång till el. Kost- naden för golvstående japansk toalett med el framdragen, monterad och klar, uppskattas till lägst 20 000 kronor. Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för en traditionell toalett, cirka 3 000 kronor.

Vid montage måste bland annat faktorer som elsäkerhet, tillgänglighet och tätskikt beaktas: elsäkerheten eftersom ett badrum är ett våtutrymme, tillgänglighet eftersom japanska toaletter i vissa fall sticker ut längre från vägg än en traditionell toalett och tätskiktet för att förebygga framtida vattenskador. Enligt styrelsens uppfattning är det inte en prioriterad fråga att erbjuda japanska toaletter som tillval. Därmed finns det heller inte något behov av att undersöka hur användandet har utfallit på den svenska bostadsmarknaden.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionen.

 

Beslut

Stämman beslutade med försöksvotering att avslå motion 31 första att-sats.

Stämman beslutade med försöksvotering att bifalla motion 31 andra att-sats.