Motion – 2023 / 30

År: 2023
Nummer: 30
Motionsställare: Claes Tjäder, fullmäktigesuppleant köande, och Annamaria Sundbäck Wernerson, fullmäktigesuppleant köande

Motion om övernattningsmöjlighet

I dag förekommer att bostadsföretag erbjuder sina hyresgäster en möjlighet att få hyra en övernattningslägenhet eller ett rum när man får långväga gäster. Också i bostadsrättsföreningar förekommer att man iordningställer en lägenhet alternativt ett utrymme för övernattande gäster till medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Motivet är att det inte alltid finns plats i lägenheten för långväga gäster som vill stanna över natten, många lägenhetsinnehavare och bostadsrättshavare uppskattar den här möjligheten.

Det vore bra om SKBs förvaltning kunde göra en kartläggning och att den sammanställningen sprids på lämpligt sätt, informationen kan säkert vara av intresse också för personer som söker bostad i SKB. Det är ju en fördel om man vet om det finns övernattningsmöjlighet för långväga gäster eller ej. Många bor trångt i Stockholmsområdet.

Man kan säkert tänka sig olika regler inom ramen för SKBs verksamhet om SKB beslutar sig för att öppna denna möjlighet. I en lägenhet på t.ex. två rum skulle det kunna finnas möjlighet att erbjuda övernattning för fem personer, och lägenheten skulle kunna vara utrustad för själv- hushåll. Sänglinne får man ta med själv, men det bör finnas täcken och kuddar. Städningen bör den som får hyra utrymmet stå för själv, men det bör finnas tillgång till dammsugare och annan städutrustning.

Tanken med motionen är att, om intentionerna realiseras, lägenheten alternativt utrymmet skulle underlätta för SKBs boende att kunna ta emot besök från släkt och vänner även om man inte har plats för dem att sova över i den egna lägenheten. Lägenheten alternativt utrymmet bör vara avsett enbart för uthyrning under kortare vistelser, och det är bara anhöriga/vänner till SKBs boende som ska ha möjlighet att hyra lägenheten alternativt utrymmet.

Enligt uppgift förekommer det redan i dag att ett bostadskvarter i SKBs bestånd har avsatt ett utrymme för uthyrning för kortare perioder i enlighet med intentionerna i den här motionen.

Vi tror att det vore en fördel om styrelsen tar fram riktlinjer för den här verksamheten, därefter borde det vara upp till de olika bostadskvarteren att organisera den här verksamheten på bästa sätt med tanke på de lokala förutsättningarna.

Med hänvisning till ovanstående hemställes till stämman att besluta

att ge styrelsen i uppdrag att klarlägga förutsättningarna för uthyrning av lägenheter alternativt utrymmen för övernattningsändamål inom SKBs bostadsbestånd och att därvid ta fram riktlinjer till grund för lokal tillämpning

 

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen anser att det är en intressant fråga som motionärerna tar upp. Styrelsen anser dock inte att det är möjligt att inom SKB reservera lägenheter för det aktuella ändamålet.

Att upplåta en lägenhet för övernattning i alla kvarter strider mot SKBs stadgar. Enligt § 2 är ändamålet med föreningen framför allt att upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt

för permanent boende åt föreningens medlemmar. Om SKB skulle reservera vissa lägenheter för uthyrning till hyresmedlemmarnas övernattningsgäster skulle detta innebära färre lägenheter att hyra ut till köande medlemmar. Det skulle vidare innebära att hyresintäkter från aktuella lägen- heter skulle upphöra samtidigt som nivån på intäkter från uthyrning för övernattningsändamål skulle vara varierande och högst osäker.

Det finns kvarterslokaler som används för tillfällig övernattning. Styrelsen ställer sig positiv till detta. Samtidigt måste dock vissa grundläggande krav på exempelvis utrymning och hygien- utrymmen vara uppfyllda för att en kvarterslokal ska kunna användas för boende i form av över- nattning. Där intresse att nyttja kvarterslokalen för övernattning finns drivs frågan av kvarters- råden och det är kvartersråden som ansvarar för uthyrningen om och när det finns övernattnings- möjligheter.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionen.

 

 

Beslut

Stämman beslutade med acklamation att avslå motion 30