Motion – 2023 / 28

År: 2023
Nummer: 28
Motionsställare: Göran Gardelius, hyresmedlem Brunbäret

Agera kooperativt, säkra elpriset för SKB fastigheter och medlemmar för 20–30 år framåt

Under överskådlig tid framöver kommer priset på el att vara högt. Detta då el inom EU till stor del kommer att produceras med gas, olja och andra petroleumprodukter. Sverige är beroende av EUs gemensamma marknad för el, vilket ger höga priser även i Sverige.

Kooperationen har i tidigare skeden av historien tagit initiativ till att sänka priset på olika varor. Nu är det dags att aktivera kooperationens idé att tillgängliggöra el till ett pris som är rimligt och stabilt över tid.

I en tidigare motion SKB 2021:21 ”Bygg solpaneler på våra tak” har styrelsen svarat: ”Effekt- gränsen på nuvarande 255 kW kommer dock att höjas till 500 kW för varje organisationsnummer från och med den 1 juli 2021.”

Men varför begränsa SKBs elproduktion till endast 500 kW? Varför låta sådana begränsningar i lagen avgöra SKBs elproduktion? Varför inte producera så mycket el som faktiskt gynnar SKB och dess medlemmar? Det borde vara en självklar utgångpunkt.

Många företag inom Sverige söker/har redan hittat sätt att få elförsörjning till ett rimligt pris. Ett sätt att åstadkomma detta är en egen produktion för att kunna få ett långsiktigt lägre pris på el. För SKBs del skulle det i första hand bidra till el i fastighetsdrift. Men kan längre fram komma att erbjuda medlemmar, boende och köande, ett lägre pris på el från egen produktion.

Att ta kontroll över elförsörjningen till SKBs fastigheter och även till medlemmar innebär att vi säkrar hyror på en lägre nivå samt ger stabila kostnader för medlemmarnas egen el-förbrukning i sina bostäder.

SKB är den största fastighetsägaren för bostäder i Stockholm. SKB kan och behöver göra skillnad även inom den kritiska elförsörjningen i Stockholm.

Hur SKB kan göra egen el

Främst bidrar installation av solceller på hustak, parkeringar, garage, balkonger etc.

Batterier kan komplettera installation av solceller för lagra överskott av el från dagtid. Batterierna kommer då att försörja fastigheterna kväll och natt.

Möjligheten finns även att bygga nytt med solceller eller vindkraft eller köpa in oss i befintlig elproduktion. Bygga nytt gör HSB Sörmland som med en solel-park erbjuder sina brf-föreningar att köpa in sig för leverans av billig el.

Bidra till att säkra elförsörjning lokalt

Att göra el mer lokalt, på huset/ fastigheten har även positiva effekter för elförsörjningen i Stockholm som helhet. Den el som idag försörjer SKB fastigheter i olika stadsdelar kan i framtiden till större del göras på huset/fastigheten. Detta innebär att delar av kapaciteten i elnätet kan frigöras för andra aktörer/fastigheter i närheten.

SKB kan bli en aktör som bidrar till elsäkerhet i Stockholms elnät

Om det finns risk för underskott på el inom Stockholm kan en större mängd batterier i SKB fastigheter tillsammans vara med och balansera Stockholms elnät lokalt. Genom ett avtal med Ellevio, den lokala nätaktören, kan SKB bidra till en elsäkrare stad.

EU initiativ: Repower EU

EU kommer satsa stort på att komma ifrån beroendet av el producerad med gas, olja, kol. Om SKB satsar helhjärtat på att säkra egen tillverkning av förnybar el kan SKB troligtvis komma i åtnjutande av stöd och bidrag som kommer med denna EU-satsning.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar att:

under 2023 utreda/gör en förstudie hur SKB kan producera mer än 500 kW egenproducerad el för att erhålla en trygg och prisvärd elförsörjning. Studie/ utredning ska presenteras senast för 2024 års stämma.

Utredningsuppdraget bör bl.a. omfatta följande områden:

 • Vilken verksamhetsform är lämplig för elproducent/eldistribution? Etablera eventuellt nya kooperativa bolag: SKB-el för produktion respektive försäljning.
 • Finansiering och bidrag via olika aktörer som Energimyndigheten, EU
 • Elproduktionen ska ha som mål att minst omfatta det elbehov som finns för fastighetsdriften under 80 % av året.
 • Elproduktion på SKB befintliga fastigheter: produkton kan ske på tak, fasad, balkongräcken, garagetak, tak på uteparkering etc. Komplettera med lagring av el i batterier.
 • Elproduktion i större skala med solel, I egen regi eller med andelar i planerad/ befintlig elproduktion.
 • För de SKB fastigheter som är under produktion och byggplanering kompletteras under- laget med ytterlagare solceller och batterilagring. Detta för att i nyproduktion beräkna kostnaden och konsekvenser för maximal lokal elproduktion och lagring av el i
 • Ta upp diskussioner med lokal elnätsägare, Ellevio, för att planera gemensam nytta av energilager/batterilagring i SKB-fastigheter.
 • Elproduktionen ska syfta till att även medlemmar, boende och icke boende, såsmåningom ska kunna köpa bostadsel, till självkostnadspris.

Referenser

 • HSB Sörmland har tagit beslut att göra en stor investering i en el-sol-park. Se HSB Sörmland, samt Dagens nyheter, 26/11 2022
 • Att reglera elnätet vid effektbrist med hjälp av batterier, Sveriges radio, 9/1 2023
 • Repower EU, 18 maj 2022

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen delar motionärens utredningsambitioner men frågan om energianvändning är komplex. När resurser ska prioriteras bör fokus ligga på att minska behovet av energi framför att öka till- gången. Sparad energi är den billigaste energin och dessutom den nyttigaste för samhället. Vidare är all energi inte el, utan energi i form av fjärrvärme är en större post. Det krävs rejäla batteri- banker för att uppnå motionärens visioner. Sådana är dyra i inköp och har negativ påverkan på naturen vid tillverkning. Därutöver tar de stort utrymme i anspråk i fastigheterna.

Det utredningsarbete som motionären efterlyser är viktigt och har redan påbörjats. Det omfattar både energianvändning och energiförsörjning. I arbetet kommer motionärens förslag att ingå. Utredningen planeras bli klar under nästkommande år och kan förslagsvis redovisas i samband med en fullmäktigedag. I detta forum finns det tid för såväl diskussion som dialog kring frågorna.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Stämman beslutade med acklamation att bifalla styrelsens utlåtande över motion 28.