Motion – 2023 / 29

År: 2023
Nummer: 29
Motionsställare: Lars-Kristian Bergh, hyresmedlem Köksfläkten

Riktlinjer för undanröjande av onödig fara för de boende

När SKB bildades år 1916 behövdes inga låsta portar. År 1963 kunde vem som helst gå in från gatan till statsminister Tage Erlander i Kanslihuset, som regeringskansliet då kallades. År 1983 svarade Stockholms finansborgarråd direkt i telefonen utan sekreterarsluss.

År 2017 den sjunde april mejade en terrorist ned människor med en lastbil på Drottninggatan. År 2022 mördades Ing-Marie Wieselgren på öppen gata i Visby under Almedalsveckan.

År 2023 anser SKB att det är helt i sin ordning att obehöriga kan ta sig in och upp i trapphusen via olåsta dörrar. Genom att promenera in via en öppen garageport är det sedan fritt fram till samtliga trapphus.

Samhället idag är inte detsamma som år 1916 eller år 1963. SKB har hängt med lite grann men för sakta och för lite. Entrédörrarna är låsta från gatan och nyligen har ringarna runt cylinder- låsen i källardörrarna bytts ut för att försvåra inbrott genom att med huggmejsel slå sönder låsen. Men det är en pinsam halvmesyr. Personfaran är helt förbisedd.

I vårt kvarter Köksfläkten har obehöriga flera gånger påträffats i trapphusen. Ofta är det flera personer och det känns obehagligt och ibland hotfullt för dem som stöter på dem. De tar sig in via garageporten som står öppen i tio sekunder efter passage av säkerhetsskäl. De boende med bilar i garaget har vid flera tillfällen försökt stoppa gängen genom uppmaningar. Någon enstaka gång vänder de om men oftast springer de iväg. Vi har förståelse för att det känns obehagligt att förfölja dem. Drogpåverkade personer kan vara oberäkneliga och våldsamma.

Nyligen var det något som hindrade en småbarnsmamma från att öppna lägenhetsdörren. Det visade sig vara en s k ”pundare” som låg och sov utanför dörren. Dessbättre gav han sig iväg utan aggressioner. Men vi har förståelse för att situationen skapade starkt obehag. I vårt kvarter har vi haft poliser med dragna pistoler i trapphusen ett flertal gånger de senaste åren. Det indikerar problem, anser vi.

Vi har försökt få lås på dörrarna men fått avslag av SKB med hänvisning till att problemet inte är unikt för Köksfläkten utan finns på många ställen. Underförstått att det därför blir för dyrt att åtgärda alla kvarter med samma grava säkerhetsbrister. Kostnaden för att rätta till bristerna i kvarteret Köksfläkten är ungefär en tredjedel av vad SKB lade ut på deltagandet i Almedals- veckan. Jippo och mingel med snittar och rosévin prioriteras således högre än trygghet för de boende.

SKB struntar således i personskydd och det kan man göra på grund av att det inte finns riktlinjer beslutade av fullmäktige. När styrelsen inte utfärdar riktlinjer måste fullmäktige hjälpa till och besluta att styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att inga dörrar till våra trapphus ska vara olåsta i onödan.

Det kan möjligen, det känner vi inte till, finnas hus där utrymningsvägen från garaget måste gå via ett trapphus. Men för hus där det finns utrymningsvägar till gatan med separat dörr för detta så bör det rimligen anses som anmärkningsvärt att SKB har underlåtit att sätta låsfunktion typ Apsus på dörrarna som leder från garaget till trapphusen. Det kan ju inte uteslutas att detta är en konstruktionsmiss från början. När detta påvisades för SKB första gången verkade tjänste- mannen uppriktigt förvånad.

Men missar kan rättas till och det borde SKB ha gjort för länge sedan. Så behovet av riktlinjer framstår som tydligt.

Yrkande:

Att fullmäktige beslutar att passage till trapphusen för obehöriga inte ska tillåtas

Att fullmäktige beslutar att styrelsen utan onödigt dröjsmål ska utforma riktlinjer för hur det praktiskt ska genomföras så att dörrarna till trapphusen förses med lämplig låsanordning

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Beskrivningen av hur vårt samhälle har förändrats under årens lopp delas av styrelsen. SKB:s investeringar gällande passersystem och skalskydd är följder av det förändrade samhällsklimatet.

Det är skalskyddet som gör att passage till en fastighet skyddas från att obehöriga får tillträde till trapphus och garage. Skalskyddet förutsätter att samtliga dörrar och portar in till fastigheten är låsbara. Fastighetsägare och boende har ett gemensamt ansvar för att skalskyddet fungerar. Fastighetsägaren ansvarar för att ge förutsättningar för ett tryggt skalskydd, genom skalskyddets funktioner. De boende ansvarar för att bidra till att skalskyddet fungerar, genom att vara upp- märksamma och se till att ingen obehörig smiter in efter egen passage samt att inte ställa upp dörrar. Ett skalskydds säkerhet är beroende av hur det används. Utrustning som öppnar garage- portar och entréportar automatiskt innebär att sådana portar står öppna en stund efter passage. Som motionären anfört står garageporten i kvarteret Köksfläkten av säkerhetsskäl öppen i ungefär 10 sekunder efter det att den öppnats helt. Entréportarna med dörrautomatik står av säkerhetsskäl öppna dubbelt så lång tid. I båda fallen bör den som passerar vänta och hålla uppsikt så att ingen obehörig ges tillträde till garaget respektive trapphuset.

Motionären vill att fastigheten utöver det redan existerande yttre skalskyddet ska förses med aptuslåsning, det vill säga ett passersystem mellan garage och trapphus. Samtliga fyra uppgångar från Köksfläktens garage är så kallade utrymningsdörrar. De är märkta med nödutrymnings- skyltar. Utformningen är bland annat gjord för att förenkla utrymning vid en eventuell brand eller liknande. Samma utformning tillämpas i många andra fastigheter, både hos SKB och andra fastighetsägare.

Trygghet är en mycket viktig fråga som SKB arbetar kontinuerligt med. Under 2021 trygghets- besiktigades föreningens samtliga kvarter. Trygghetsbesiktningarna utfördes av Svensk Trygg- hetscertifiering. En trygghetsbesiktning innebär att en bedömning görs av tillståndet på en fastighet, ur ett säkerhetsperspektiv. Vid en besiktning kontrolleras och bedöms 57 punkter, med trygghetsaspekten i fokus och efter varje besiktning upprättas ett protokoll. Efter en godkänd trygghetsbesiktning finns det möjlighet att gå vidare och trygghetscertifiera kvarteren. Utifrån närmare 70 trygghetsprotokoll analyserar SKB behoven och prioriterar åtgärder.

SKB har genomgående bra resultat på trygghetsbesiktningarna. Kvarteret Köksfläkten har ett av de högsta resultaten inom SKBs bestånd och är ett av de kvarter som planeras att trygghetscerti- fieras under året. Både trygghetsbesiktning och kommande certifiering visar att det inte föreligger någon säkerhetsrisk som beror på utformning av eller brister i skalskyddet och låsanordningen.

Styrelsen vill prioritera åtgärder i andra kvarter istället för de av motionären föreslagna åtgärderna i kvarteret Köksfläkten. Här är skalskyddet intakt, ett passersystem är installerat och den befintliga låsningen godkändes vid trygghetsbesiktningen. I andra kvarter finns det delar som inte godkändes vid trygghetsbesiktningarna och dessa kvarter har därmed större behov. Exempel på prioriterade åtgärder är utbyte av källardörrar, förstärkta brytskydd samt en fortsatt utbyggnad av passersystem där det saknas.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att anse första yrkandet besvarat, att avslå andra yrkandet.

 

Beslut

Stämman beslutade med acklamation att bifalla styrelsens utlåtande över motion 29.