Motion – 2023 / 27

År: 2023
Nummer: 27
Motionsställare: av Kerstin Wikmar, hyresmedlem Mjärden, Annelie Andersson, Helena Pirnes, Susanna Lundqvist, Kajsa Pärke, Karin Hellström, Eira Jacobsson, Jenny Berge, Jennifer Silnicki, Carolin Mähönen, Mårten Lempert, Sally Kahn och Hannes Arve, hyresmedlemmar Bredäng samt Rahel Zeller och Sandra Lempert, kömedlemmar

Snabba på utbyggnaden av laddplatser

Grönt ansvar utgör en av pelarna i SKB:s hållbarhetsarbete. I detta ryms att ”möjliggöra en håll- bar livsstil i våra bostadsområden genom bland annat lättillgänglig cykelparkering, laddplatser för elbilar, solceller på taken och odlingsmöjligheter”1.

Transporter till och från bostaden står för mer än 80 procent av klimatpåverkan från SKB:s boende medlemmar.2 Att möjliggöra för mer klimatsnåla transporter är avgörande för att minska klimatpåverkan. SKB beslutade 2021 om en målsättning att 30 procent av SKB:s parkeringsplatser ska vara försedda med laddmöjlighet år 2030. Det innebär ca 1000 stycken exklusive nyproduk- tion. Målsättningen var att det vid 2022 års slut skulle finnas 280 laddplatser.3

Det är bra med ett tydligt mål, men ambitionsnivån är för låg. Utsläppskurvan måste snabbt vändas och det händer väldigt mycket på transportområdet. År 2022 var 56 procent av de nyre- gistrerade personbilarna laddbara, jämfört med 45 procent under 2021. 33 procent av nyregistre- ringarna utgjordes 2022 av rena elbilar.4 En rapport från RISE (2022) uppskattar att 95 procent av Stockholms privatbilsflotta kommer att vara laddbar år 2030, om inte bristande laddmöjligheter sätter käppar i hjulen.5 Bilden är att efterfrågan på laddplatser i flera SKB-kvarter redan nu är högre än tillgången. Efterfrågan kommer sannolikt att öka avsevärt under kommande år. För att

möjliggöra för SKB:s boende att bidra till transportsektorns klimatomställning måste utbyggnaden av laddplatser ligga steget före efterfrågan eftersom tillgång till laddplats är en förutsättning för att människor ska ta steget att byta till laddbar bil. SKB:s utbyggnadstakt av laddinfrastruktur bör därför öka.

Utvecklingen går snabbt framåt när det gäller laddning. Idag finns laddsystem för smart effekt- styrning som kan nyttja elöverskott och anpassa laddeffekten så att fler bilar kan ladda samti- digt på befintlig elkapacitet i elnätet. Det borde möjliggöra för utbyggnad även i kvarter där det tidigare bedömts vara svårt på grund av begränsad elkapacitet.

En snabb utbyggnad av laddplatser bör ske parallellt med satsningar på till exempel bilpooler. Det senare kan vara ett alternativ för många, och förhoppningsvis för allt fler. I dagsläget finns dock många privatägda bilar (367 bilar per 1000 invånare i Stockholm 20216) och Stockholms invånare kör i snitt 522 mil med bil (2021)7. Det kommer sannolikt att finnas en stor efterfrågan på parkering med laddmöjligheter under överskådlig framtid.

Vi yrkar att föreningsstämman beslutar att det ska gå att ladda fordon på minst 80 procent av SKB:s fordonsplatser senast år 2030.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Att öka antalet laddplatser är en prioriterad fråga för SKB. 2021 beslutade SKB att fortsätta ut- byggnaden av laddboxar, med målet att andelen garage- och parkeringsplatser med laddboxar bör uppgå till 30 procent av det totala antalet sådana platser 2030. Detta mål inkluderar inte SKBs nyproduktion av bostäder, där 100 procent av garage- och parkeringsplatser ska vara förberedda för laddmöjlighet. I beslutet finns även en strategi för hur målet ska uppnås. Strategin ses över kontinuerligt. Utbyggnadstakten uppgår till cirka 100 nya laddboxar per år, utöver de som tillförs i nyproducerade fastigheter. Utbyggnaden finansieras via investeringsbudgeten och beslut om vilka parkeringsanläggningar som förses med laddboxar beslutas halvårsvis.

SKB utreder och installerar laddboxar och prioriterar fastigheter som efterfrågar detta. I proaktivt syfte, och för att möta framtida efterfrågan, prioriteras även fastigheter med ett stort antal parkeringsplatser men som ännu inte efterfrågat tjänsten. Där efterfrågan finns följs den genom en intresselista, vilken löpande uppdateras utifrån att boende medlemmar kontaktar SKB om intresse. Utöver efterfrågan styrs utbyggnaden av fastigheternas olika tekniska förutsättningar vad gäller tillgång till el.

Laddplatser hos SKB idag

Intresset för laddplatser inom SKBs kvarter är idag ojämnt men SKB ligger redan idag före efterfrågan i många kvarter. På vissa specifika platser är dock efterfrågan högre än tillgången. Totalt har SKB i dagsläget 268 laddplatser (februari 2023), exklusive de som installeras under våren (ytterligare 56 laddboxar). Nyttjandegraden för samtliga befintliga laddplatser är för när- varande 76 procent. Nedan exemplifieras detta med hur det ser ut i några specifika kvarter.

  • I kvarteret Sigbardiorden finns 10 laddplatser. Alla är uthyrda. Under våren installeras ytterligare 5 laddboxar och 2 intresseanmälningar har inkommit för Upp till cirka 30 laddboxar är möjliga, utifrån de tekniska begränsningar som finns.
  • I kvarteret Muddus finns idag 11 Alla är uthyrda. Även här finns möjlighet att utöka antalet platser till cirka 30.
  • I kvarteret Tältlägret sattes 8 laddplatser upp i november 4 är uthyrda.
  • I det nybyggda kvarteret Skrönan, där inflyttning skedde förra året, finns 26 laddplatser. Av dessa är 6 uthyrda.
  • I kvarteret Skarpbrunna installeras 5 laddplatser i början av året. Ingen har visat intresse sedan information om installation gått Samma situation finns för kvarteren Städrocken och Dovre, där laddboxar installeras under denna vår.

Utvecklingen av fordonsflottan

SKB håller med om att utvecklingen av elbilar kommer ske snabbt. Hur snabbt det sker är dock i dagsläget väldigt svårt att avgöra. En rapport från RISE (Recommendations for Charging Infra- structure in Stockholm County – Targeting Full Electrification of Passenger Cars by 2030) från 2021 anger att den totala andelen elbilar 2030 uppskattas till 50–80 procent samt att 95 procent av bilarna kommer vara laddbara. I en rapport från Handelskammaren 2020 (Elbilar på fram- marsch – En prognos över framtidens fordonsflotta), uppskattas andelen laddbara personbilar 2030 till 28–65 procent. I en rapport från Energiforsk och Sweco (Långsiktiga scenarier för introduktion av elfordon, Rapport 2022:899) uppskattas fordonsflottan 2030 bestå av 50 procent laddbara bilar, i form av rena elbilar och hybrider.

Nämnda siffror visar hur osäkra beräkningarna är, samtidigt som samtliga rapporter tagits fram innan klimatbonusen för elbilar togs bort. I januari i år minskade andelen nyregistrerade ladd- hybrider (personbilar) från 27 till 23 procent och elbilarna minskade från 29 procent till 26 procent. Utbyggnaden av laddmöjligheterna på arbetsplatser, offentliga platser och traditionella bensinstationer ökar dessutom, samtidigt som tillgången till bilpooler blir allt bättre. Framtidens laddningsmönster kan därför se annorlunda ut jämfört med dagens mönster. Mot bakgrund av alla osäkra faktorer anser styrelsen att det för närvarande inte är realistiskt att höja målet till 80 procent till 2030.

Investeringskostnader och tekniska begränsningar

För närvarande grundar sig hyrestillägget för installation av laddbox på en annuitetsberäkning utifrån en investering om 24 000 kronor per laddbox. I detta ingår laddbox, drift och under- håll, wifi och mätning. Utifrån detta är merkostnaden under innevarande år för att hyra en parkeringsplats med laddmöjlighet 270 kronor per månad. Utöver detta debiteras kostnader för elanvändning, enligt schablon för äldre laddboxar och enligt faktisk användning för nyare ladd- boxar där mätning är möjligt. Kostnaden gäller de fastigheter där laddboxar är relativt enkla att installera och där effekt finns tillgänglig i fastigheten.

För att använda befintlig effekt i en fastighet på ett mer effektivt sätt finns det ytterligare åtgärder som kan komma att bli aktuella. I så fall kan antalet laddboxar i en fastighet ökas, när gränsen för befintlig effekt nåtts. Dessutom kan användningsmönster analyseras, för att kunna avgöra hur mycket effekt som faktiskt används vid laddning. Så kallad lastbalansering kan installeras, så att fler laddboxar kan dela på befintlig effekt men med något långsammare laddning som resultat. Dessutom kan motorvärmare tas bort, för att frigöra ytterligare effekt.

Att installera laddboxar i fastigheter där det är mer tekniskt avancerat medför ökade kostnader. Skälet är att det kan krävas markschakt, nya elkablar samt utbyte av elservis för att kunna höja fastighetens effekt. Här finns också en motsättning utifrån det viktiga energieffektiviseringsarbetet, eftersom installation av värmepumpar också förutsätter tillgång till el. Ett aktuellt exempel i ett kvarter visar att investeringskostnaden i så fall kan bli ungefär fyra gånger så hög som normalt och uppgå till cirka 100 000 kronor per laddbox. Denna siffra kan vara både högre och lägre beroende på fastighetens förutsättningar, exempelvis hur mycket mark som behöver schaktas, hur mycket kablar som behöver dras eller hur stor del av servisen som behöver bytas ut. Ett både praktiskt och ekonomiskt effektivt sätt att göra denna typ av större arbeten är i samband med stambyten.

Det sagda visar att investeringskostnaden blir mycket högre för fastigheter som kräver tekniskt avancerad installation. En konsekvens härav kan bli att hyran för parkering med laddmöjlighet i framtiden kan behöva höjas väsentligt. Långsiktigt kan denna typ av investeringar vara nödvän- diga att genomföra men då behöver intresset och uthyrningsgraden öka. I flera fall är det tyvärr inte alls möjligt att öka tillgången till el, eftersom tillgången även beror på omgivande områden och beslut från exempelvis elleverantörer och myndigheter (Trafikverket).

Justering av målsättning

I nyproduktion förbereds samtliga parkeringsplatser för laddboxar vilket gör det enkelt att till- mötesgå önskemålen i takt med att de uppstår. För det befintliga fastighetsbeståndet följer SKB kontinuerligt utvecklingen av efterfrågan och de tekniska möjligheterna samt justerar utbyggnad och målsättning successivt, utifrån dessa förutsättningar. Styrelsen vill också uppmuntra med- lemmar att anmäla till förvaltningen när intresse finns, så att installation av laddboxar kan styras till kvarter där efterfrågan finns.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionen.

 

Beslut

Stämman beslutade med acklamation att avslå motion 27.