Motion – 2023 / 26

År: 2023
Nummer: 26
Motionsställare: Jonas Hörnblad, kömedlem

Undersök stöd hos medlemmar för kravet på avyttring av annat boende

I dagsläget framgår det på hemsidan (https://www.skb.org/sok-ledigt/lagenheter/att-soka- lagenhet/ punkt 6) att man förväntas avyttra sitt nuvarande boende när man flyttar in i en SKB-lägenhet. Detta för att SKB-lägenheter är till för permanent boende. Det tas här ingen hänsyn till att en bostadsrätt kan behållas i rent investeringssyfte då det i många bostadsrätts- föreningar är godkänt att hyra ut lägenheter i andra hand under längre period. Dvs man kan alltså vara permanent boende i SKB samtidigt som man äger en eller flera bostadsrätter, hus eller liknande.

Situationen blir dock något oklar när det på hemsidan

(https://fraga.skb.org/org/skb/d/aga-annan-bostad/) som svar på Oskars fråga (27 aug, 2022) framgår att det är ok att som boende i SKB köpa en bostadsrätt för att sedan hyra ut den. Svaret är då att SKB:

“SKB har inte några synpunkter på detta. Det viktiga är att du som hyresmedlem bor permanent i din SKB-lägenhet och att du är folkbokförd där.”

Det tycks också vara godkänt att äga ex ett sommarboende samtidigt som man bor i en SKB-lägen- het. Vad som är ett sommarboende verkar vara upp till SKB att bestämma.

Sammanfattningsvis: Det tycks alltså vara tillåtet att äga annat boende om det

  1. Räknas som sommarbostad
  2. Införskaffas efter att man flyttat in i SKB-lägenhet.

Jag yrkar därför att föreningsstämman ger styrelse i uppdrag att genom enkät utreda medlem- marnas intresse att ha kvar den regel som gör gällande att tidigare boende ska avyttras för att få bo i SKB-lägenhet. Alternativet är att uteslutande luta sig mot regeln att SKB-lägenheter är för permanentboende och därmed stänga dörren för tvivel gällande andra investeringar i fastigheter och bostadsrätter.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen medger att de budskap som förmedlas gällande ägande av annan bostad kan te sig motstridiga Förklaringen är följande.

Fram till och med 2018 framgick av SKBs bostadshyresavtal att ”Hyresgästen försäkrar genom undertecknandet av detta hyresavtal att lägenheten stadigvarande kommer att bebos av hyresgästen och således utgöra hyresgästens permanentbostad och att hyresgästen ej har kontrakt för någon annan bostad och ej heller äger någon bostadsrätt eller villafastighet.” Den del av avtalsvillkoret som avser kontrakt eller ägande av annan bostad togs bort 2019. Skälet härtill var att styrelsen kommit fram till att det i gällande stadgar inte finns stöd för att inskränka rätten till ägande av annan bostad.

Av stadgarna framgår att föreningen ska ”upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för permanent boende åt föreningen medlemmar” (§ 2) samt att ”bostad ska tilldelas medlem, efter inlämnad intresseanmälan, enligt medlemmens turordning” (§ 7). Dessa båda bestämmelser utgör grunden för SKBs arbete med uthyrning av föreningens lägenheter. Arbetet syftar till att i alla lägen säkerställa att lediga lägenheter hyrs ut enligt turordning till medlemmar som ska bo där permanent.

I syfte att minska risken för att hyra ut lägenheter till medlemmar som inte har för avsikt att bosätta sig i lägenheterna är rutinen i samband med kontraktsskrivning att fråga vad medlem- men tänker göra med sin nuvarande bostad. Det är angeläget att undvika både missförstånd om vilka regler som gäller och att medlemmar medvetet sätter sig över föreningens grundläggande principer om permanent boende och turordning.

Styrelsen vill i detta sammanhang framhålla att SKBs kostnader för advokattjänster i hyresärenden, under de tre senaste åren har uppgått till 955 000 kronor per år. Kostnaderna har i huvudsak avsett ärenden om olovlig andrahandsuthyrning, oriktiga byten och oriktiga överlåtelser. Oriktiga byten och överlåtelser gäller ofta samma medlemmar som hyrt ut sina lägenheter olovligt.

Att frigöra lägenheter i det befintliga beståndet är det billigaste sättet att tillföra lägenheter till köande medlemmar som faktiskt vill bo i en SKB-lägenhet. Föreningens arbete i denna del är, enligt styrelsens uppfattning, mycket viktigt för tilltron till föreningens kösystem, vilket utgör en central del av medlemskapet.

Motionären föreslår att en enkät ska göras för att utreda hur medlemmarna vill att den aktuella problematiken ska hanteras. I SKB fattas beslut om stadgeändring av föreningens högsta beslu- tande organ – föreningsstämman – där medlemmarna företräds av fullmäktige, valda av medlem- marna. En enkät skulle alltså inte kunna läggas till grund för ändrat regelverk.

Mot bakgrund av vad som här sagts anser styrelsen att det av SKBs stadgar tydligt framgår att föreningens lägenheter ska användas för permanent boende av de medlemmar själva som till- delats lägenheterna och att medvetet och otillåtet åsidosättande av detta ska beivras. Eftersom sådant åsidosättande även är ett åsidosättande av turordningsprincipen, en av föreningens absolut mest grundläggande principer, ska alla medlemmar ha kännedom om konsekvenserna av förfarandet. Enligt styrelsens uppfattning är det inte möjligt att, utan att komma i konflikt med äganderätten, införa ytterligare regler för den aktuella problematiken. Däremot kan det finnas skäl att på föreningens webbplats och i andra sammanhang förtydliga vad som gäller.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionen.

 

Beslut

Stämman beslutade med acklamation att avslå motion 26.