Motion – 2023 / 24

År: 2023
Nummer: 24
Motionsställare: Susanne Blohmé, hyresmedlem Mjärden

Hyra av garageplats

I dagsläget är det minst 12 års kötid på att få en garageplats (mjärdgränd) i skb.

Som reglerna är nu finns det inga möjligheter att byta garageplats, utan att ställa sig i kön på nytt. Det finns alltså ingen internkö för byte av g.plats som det finns för lägenhetsbyte.

Garageplatserna storlek skiljer sig stort från varandra och är helt avgörande gällande bilens storlek. Byter du bil (större/mindre) vilket är troligt under en 12 års period finns idag inget annat alternativ än att säga upp din g.plats, om din plats inte fungerar.

Susanne Blohmé yrkar på att dessa regler ändras och att en internkö för byte av garageplats för de boende kommer till stånd.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB har sedan april 2020 en automatiserad rutin för uthyrning av garage- och parkeringsplatser som hanteras via föreningens webbplats (Mina sidor). Fram till april 2020 hanterades kön manuellt (kölistor i pappersform). Kön blev snabbt inaktuell och varje vakant plats tog tid att hyra ut. Många ville stå i kön för säkerhets skull och omflyttningarna var många vilket tog betydande administra- tiva resurser i anspråk. Vidare förblev många platser vakanta. I befintligt system erbjuds uppsagda platser enligt följande:

  • I första hand till hyresmedlemmar i aktuellt kvarter som saknar plats eller som vill byta plats,
  • i andra hand till hyresmedlemmar i aktuellt kvarter som vill hyra ytterligare en plats,
  • i tredje hand till hyresmedlemmar i annat kvarter eller till kömedlemmar,
  • i fjärde hand externt (först till kvarn).

Den automatiska fordonsplatsuthyrningen har medfört att vakanskostnaderna sjunkit från 2 159 000 kronor 2019 till 780 000 kronor 2022.

Garage- och parkeringsplatser omfattas inte av SKBs stadgebestämmelser (turordning). När den automatiserade kö- och uthyrningsfunktionen infördes tog föreningen intryck av hur de flesta i branschen gör vid uthyrning av såväl bostäder som fordonsplatser. Intresserade måste aktivt ställa sig i kö och göra intresseanmälan till plats man vill hyra. Var och en bedömer själv om man vill hyra den plats man ges möjlighet till. Konsekvensen är att kötiden nollställs när man tackar ja till kontrakt, liksom vid avflyttning från ett kvarter till ett annat.

Styrelsen anser visserligen att det inte är orimligt att en medlem ska ha möjlighet att hyra den plats som för stunden finns tillgänglig för uthyrning för att senare, om och när mer lämplig plats dyker upp, kunna byta plats. Enligt styrelsens uppfattning är dock en särskild internkö för byte av garageplats en kostsam lösning på problemet. Bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lösning förutsätter dels en förstudie, dels att leverantören av SKBs fastighetssystem kan erbjuda tjänsten och gör en beräkning av kostnaderna. Därefter ska tjänsten utvecklas och implementeras. Erfarenheten av sådana ändringar av fastighetssystemet är att de är både tids- och kostnadskrävande.

Enligt styrelsens bedömning är ett bättre alternativ, om medlemmarna ska ha möjlighet att byta garageplats, att undersöka möjligheten att låta den som så önskar behålla sin kötid även efter att hen har fått en plats. En sådan lösning kräver utveckling av SKBs uthyrningssystem. Den försiktiga bedömningen är dock att detta är möjligt. I praktiken skulle en sådan lösning innebära att den intresserade, liksom nu, aktiverar köplats till garage- och/eller parkeringsplatskön. Kötiden nollställs enbart vid avflyttning från kvarteret men inte när garage- eller parkeringsplats erhålls. Konsekvensen blir att, så länge en hyresmedlem bor kvar i kvarteret, bibehåller denna köplats i garage- eller parkeringsplatskön. Den som står längst fram i kön gör det oavsett om vederbörande hyr en plats eller inte. Uppsagda platser erbjuds till kön och möjlighet finns för medlemmar med lång kötid att byta plats. Den medlem som vill byta plats får stå för eventuella dubbelhyror till följd av avtalad uppsägningstid. Rutinen kommer att leda till omflyttningskedjor, med viss ökad administration som konsekvens.

Rutiner gällande uthyrning av garage- och parkeringsplatser ingår i de löpande förvaltnings- frågor som styrelsen och förvaltningsorganisationen ansvarar för. Styrelsen har för avsikt att uppdra åt förvaltningsorganisationen att utreda förutsättningar och konsekvenser av bibehållen kötid vid erhållande av garage- och parkeringsplats samt införa systemet om förutsättningarna finns. Styrelsen anser att styrelsens alternativa lösning är lämpligare än att inrätta en särskild internkö, enligt motionärens förslag. Därför föreslår styrelsen avslag på motionen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionen.

 

Beslut

Stämman beslutade med acklamation att avslå motion 24.