Motion – 2023 / 23

År: 2023
Nummer: 23
Motionsställare: Tor-Björn Willberg, hyresmedlem Kroken

Motion ang förstärkt kapitalisering

Vid den senaste finanskrisen 2009 fick SKB uppleva underläget mot bankerna genom att inte kunna få få lån trots att föreningen var helkund och hade mycket god soliditet. Det är banken, inte SKB, som bestämmer villkoren för föreningen och medlemmarna. Detta läget diskuterades intensivt i hyresutskottet men ledde då inte till några skarpa beslut om en annan ordning.

Nu är vi åter i en situation då det är bankerna som anger tonen och beslutar om kostnaden för kapitalet som erfordras vid ny– och ombyggnad. Medlemmarnas inflytande är näranog obefintligt.

Räntekostnaden för en privatperson med bostadslån har ökat med kanske 3-5 gånger och den branta uppförsbacken har inte SKB. Ännu. Och ingen medlem vill dit heller eftersom det skulle innebära mycket kraftiga hyreshöjningar.

Nuläget är att medlemsinsatsen ska nu beslutas ökat från 20 000kr till 30 000kr under en kommande tioårsperiod och det minskar lånebehovet i motsvarande mån vilket dock är alldeles otillräckligt. Detta belopp borde höjas väsentligt.

Om föreningen hade vidtagit nödvändiga åtgärder under den gångna trettonårsperioden så hade vår kapitalkostnad minskat med kanske 60 000 000 (sextiomiljonerkronor) eller mer, vid perio- dens utgång. Och resultatet förbättrats i motsvarande mån.

Mitt förslag är att styrelsen snabbutreder

  • om det är dags att föreningen ansöker om banktillstånd
  • konsekvenserna av att höja medlemsinsatsen till 60 000kr med en rimlig ökningstakt
  • vad det betyder att medlemmarna lånar ut pengar istället för bankerna
  • övriga konsekvenser av ökad självfinansiering av 90 000 medlemmar

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi medlemmar skulle vara mycket mindre sårbara och SKB som förening och bostadsaktör mycket kraftfullare om vi gemensamt samlar ihop kapitalet än om det finansiella systemet tillåts ställa villkoren för oss.

Med ovan sagda yrkar jag att stämman uppdrar åt styrelsen i samråd med hyresutskottet snabbutreder möjligheterna till ökad självfinansiering samt presentera ett förslag senast på stämman 2024

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att en hög självfinansieringsgrad är att föredra för föreningen då detta ökar ”självbestämmandet” samt minskar sårbarheten vid exempelvis eko- nomiska kriser. Detta ska dock vägas mot medlemmarnas betalningsvilja/betalningsmöjlighet där väldigt få synpunkter hittills har framförts att insatsbeloppen borde vara högre. Detta gäller speciellt medlemsinsatsen. Styrelsen har i sitt stadgeändringsförslag valt att justera takbeloppet på medlemsinsatsen. Skälet till detta är att ett betydande antal medlemmar numera har betalat full medlemsinsats, 20 000 kronor. Det årliga inflödet av insatsmedel minskar därmed under kommande år om inget görs. Det är därför angeläget att ett nytt insatssystem kommer på plats under innevarande år. Om en ny utredning ska göras och ett nytt förslag tas fram, diskuteras och förankras för att presenteras på en föreningsstämma kommer detta att innebära en väsentlig försening. Styrelsen bedömer det inte som prioriterat att snabbutreda möjligheten att bedriva inlånings-/bankverksamhet, men att detta kan bli aktuellt längre fram.

Konsekvensbeskrivning vid bifall av motion:

Målet om ökad självfinansiering är i grunden positivt då detta, som nämnts ovan, stärker fören- ingen ekonomiskt. Ett högre takbelopp, exempelvis 60 000 kronor, leder till att insatssystemet får en längre livslängd än det insatssystem som styrelsen föreslår. Insatssystemet behöver med andra ord inte revideras lika snabbt. Detta ska dock vägas mot medlemmarnas betalningsvilja/ betalningsmöjlighet och risken för att ett större antal medlemmar ifrågasätter sitt medlemskap och väljer att lämna föreningen. Det reviderade insatssystem som styrelsen föreslår har före- gåtts av flera års utredande och diskussioner. Om detta arbete ska fortsätta kommer det att bli nödvändigt för SKB att ta såväl interna som externa resurser i anspråk, vilket kommer att påverka verksamheten samt försena SKBs möjlighet till en högre grad av självfinansiering.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionen.

 

 

Beslut

Stämman beslutade med acklamation att avslå motionen 23.