Motion – 2023 / 22

År: 2023
Nummer: 22
Motionsställare: Anders Hidmark, fullmäktig Brunbäret

Hur används SKB:s resultat? Uppföljning av motion från 2021

2021 motionerade jag om att styrelsen redovisar hur årets resultat/vinst är tänkt att användas samt var medlemmarna vinner ekonomiskt på detta. Styrelsens svar var bla att en genomgång av SKBs långsiktiga resultatbehov skulle gås igenom på fullmäktigedagen 2021.

Presentationen på fullmäktigedagen 2022 saknade hur resultatets användning i pengar fördelades, men det skulle kompletteras senare.

Nedan urklipp från SKBs mail om fördelningen:

”” Blickar man 10 år framåt så är prognosen enligt följande (om man proportionerar investering- arnas relativa storlek av totalen)

Bygga nytt (nyproduktion) – ca 80-85% Underhålla befintliga fastigheter – ca 10-15% Utveckla verksamheten – minde än 5% ””

Med dessa viktiga uppgifter samt den presentation som hölls på fullmäktigedagen 2022, kan man få en bra bild hur resultatet används. Prognosen visar att den allra största delen av resultatet/ vinsten går till nyproduktion av bostäder. Den styr SKB helt själva.

Att bygga nytt står för 80-85% av resultatet vilket innebär i pengar (för tex 2021) att bidraget till nyproduktion blir 120-127 Mkr. Det innebär vidare att att 108-114 Mkr kommer från medlem- marnas hyror (enligt SKBs resultaträkning). Omräknat till del av hyresintäkterna från medlem- marna blir det 15% av hyran varje år.

Har vi alldeles för låga hyror och därför är skyldiga att bidra till nyproduktion mer än bosparande och boinsatser?

Vad vinner en köande medlem på högre hyror pga av denna användning av resultatet/vinsten?

Det nuvarande bosparande och boinsatser kom till efter en mycket bra utredning 1999 (som fullmäktig tog beslut om år 2000). Där nämndes inget om att bidrag från SKBs resultat skulle vara en förutsättning för att vi skulle kunna bygga nytt.

Sedan tidigare gällde att nyproduktion skulle bära sina egna kostnader. Vad jag har förstått, gäller det ”i princip” fortfarande. Oklart vad ”i princip” menas.

Från 2000 till 2013 låg målet/prognos för nyproduktion på 50-100 lägenheter/år (enligt årsredo- visningarna).

Om det var ett lämpligt volymmål då för att nyproduktionen skulle stå på egna ben, varför kan vi då inte behålla det målet? (Omräknat volymen proportionellt mot tillfört kapital idag i form av resultat, bosparande och boinsatser skulle det räcka till ungefär 100 lägenheter)

Från 2015 höjdes målet/prognos till 200 lägenheter/år. Ökningen balanserades med ökande tillflöde av kapital via resultatet/vinsten. Ett lågt och sjunkande ränteläge hade stor betydelse för denna ökning av resultatet.

Jag yrkar därför att stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag:

  • Att varje år redovisa i Mkr hur det senaste årets avsättning av resultatet (vinsten) till dispositions- fonden är tänkt att användas, med en uppdelning på bygga nytt, underhålla befintliga fastigheter och övrigt.
  • Att avveckla den planmässiga användningen av resultatet/vinsten för nyproduktion.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Under fullmäktigedagen i november 2022 gick ledningen – på uppdrag av styrelsen – igenom den ekonomiska resultatutvecklingen de senaste åren, hur resultatöverskottet har använts samt bedömningen och avvägningarna kring det framtida resultatbehovet etc.

Sammanfattningsvis gäller att SKB, likt alla andra fastighetsföretag, behöver bygga upp ett eget kapital i stället för att till för stor del förlita sig på lånat kapital som på sikt ökar sårbarheten i föreningen. Det egna kapitalet byggs upp genom resultatmässiga överskott och insatser. Utifrån SKBs ändamålsparagraf ska föreningen främja medlemmarnas ekonomiska intressen (såväl boende som köande medlemmar) bland annat genom att bebygga förvärvad mark samt förvalta föreningens mark och byggnader.

I den sammantagna bedömningen av ovanstående behöver en rad olika parametrar utvärderas så att balans uppnås utifrån medlemsnytta, exempelvis SKBs ekonomiska välmående, möjligheter till nyproduktion och en ansvarsfull hantering av risker. Nuvarande volymmål i nyproduktionen om 200 lägenheter per år är satt utifrån behovet av denna balans. En löpande prövning av detta mål måste dock alltid ske baserat på omvärldens olika förutsättningar och medlemmarnas intressen.

Motionären yrkar att en årlig redovisning ska ske av hur det ekonomiska överskottet är tänkt att användas samt att den planmässiga användningen av resultatet för nyproduktion ska avvecklas. Det är svårt att förstå syftet med att årligen redovisa den framtida användningen av det ekono- miska överskottet. Det är lämpligare att detta förankras inom föreningen i en långsiktig plan och att återrapportering av utfallet sedan görs i årsredovisningen. En avveckling av den ”planmässiga” användningen av resultatet för nyproduktion är enligt styrelsens uppfattning inte önskvärd.

Såväl uppbyggnaden av eget kapital samt användningen av detsamma behöver planläggas varvid en viktig komponent i den totala finansieringen av såväl underhåll som nyproduktion utgörs av resultatet (utifrån givna insatsnivåer samt önskvärd belåningsgrad). Styrelsen anser att det är viktigt att en grundlig diskussion och förankring sker inom föreningen kring den framtida långsiktiga inriktningen men att detta bör ske inom ramen för de medlemskanaler som finns, exempelvis fullmäktigedagen.

Konsekvensbeskrivning vid bifall av motion:

Genom att diskutera och förankra frågor som gäller SKBs ekonomiska resultat ökar förståelsen inom föreningen för dessa frågor. Att detta ska ske genom att för medlemmarna årligen redovisa hur det ekonomiska överskottet är tänkt att användas innebär att frågan ses i ett väldigt kortsik- tigt perspektiv, vilket riskerar att äventyra föreningens ekonomiska stabilitet. Vad gäller förslaget att avveckla den planmässiga användningen av resultatet för nyproduktion är det oklart exakt vad som avses. Ska den minskas eller utgå helt? Oavsett vilket så kommer en försämrad möjlighet att använda resultatet för att finansiera nyproduktion att leda till ett minskat byggande, vilket innebär en risk för att köande medlemmar ifrågasätter sitt medlemskap. Om volymmålet om 200 nyproducerade lägenheter per år ska upprätthållas måste SKBs finansiering ske på annat sätt. Ett alternativ är att öka insatserna, vilket riskerar att minska medlemskapets attraktivitet. Detta skulle i sin tur kunna innebära att medlemmar väljer att lämna föreningen. Ett annat alternativ är att

öka föreningens belåningsgrad, vilket riskerar att äventyra SKBs ekonomiska välmående genom att föreningens ekonomiska ”betyg” (rating) sänks. Detta har en direkt påverkan på bland annat lånevillkor och därmed föreningens räntekostnader.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionen.

 

Beslut

Stämman beslutade med acklamation att avslå motion 22 att-sats 1. Stämman beslutade med acklamation att avslå motion 22 att-sats 2. Stämman beslutade att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.