Motion – 2023 / 21

År: 2023
Nummer: 21
Motionsställare: Maud Lindgren, fullmäktig Bondesonen Större

Förlägg SKB:s föreningsstämma på en vardagskväll från år 2024

På förra årets ordinarie föreningsstämma inleddes motionsbehandlingen med att hantera flera motioner samtidigt. Efter en långvarig diskussion som omfattade motionerna 1 – 4 med närmare tjugo inlägg från fullmäktige och med flera tilläggsyrkanden, beslutades till sist om ovanstående med en mycket komplex propositionsordning.

Allra sist kom tilläggsyrkandet om att stämman ska ligga på en lördag, varvid det framfördes att styrelsen kan tänka sig både nuvarande alternativ – vardagskväll – och helgalternativet. Röst- ning skedde genom handuppräckning och en majoritet bedömdes ha röstat för helgalternativet. (Mitt personliga intryck var att det var ganska jämnt och att inte alla fullmäktige deltog i om- röstningen. Troligen utmattade av den långa diskussionen…)

SKB önskar stödja och utveckla sätten att engagera sig i föreningen. Särskilt månas om att yngre och medelålders medlemmar ska delta och vilja ta på sig de förtroendeuppdrag som finns. Enga- gemang var till och med SKB:s tema år 2022. Genomsnittsåldern på föreningens förtroendevalda är för närvarande hög.

Troligen slår de ovan nämnda engagemangsaspekterna fel, om man förlägger den ordinarie föreningsstämman som en heldag på en lördag. Stämman äger rum i månadsskiftet maj-juni och på försomrarna är umgänge med familj och vänner, helgbesök i fritidshuset etc. extra intensivt efter arbetsveckan. Jag är ganska säker på att medlemmarna i de åldersgrupper man vill ska engagera sig mer i det ideella föreningsarbetet inte är särskilt villiga att offra helgen just den tid på året som stämman hålls!

Därför är mitt förslag att från och med den ordinarie föreningsstämman 2024 återgå till att hålla stämman på en vardagskväll.

Jag yrkar att  föreningsstämman beslutar att fortsättningsvis hålla föreningsstämmorna på vardagskvällar så att fler fullmäktige har möjlighet att delta.

 

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen vill precis som motionären verka för att engagemanget från SKBs medlemmar ökar och underlättas. Under åren har föreningsstämman ägt rum på såväl vardagskvällar som helger. Precis som motionären skriver kan det mycket väl vara så att valet av en helgdag kan göra att en del fullmäktigeledamöter av personliga skäl inte prioriterar att komma till fullmäktigemötet, stämman, som de är valda som ombud till. Att stämman pågår till midnatt en vardagskväll och med nöd och näppe hinner slutföras, och att ledamöter därför väljer att lämna i förtid, är inte en önskvärd situation.

Vid 2022 års föreningsstämma beslutades, precis som motionären skriver, att stämmorna fram- över skulle förläggas på en helg, se protokollsutdrag nedan.

”Tillägg att Fullmäktige ska ligga på helgen. Styrelsen kan tänka sig båda varför stämman röstade genom handuppräckning: en tydlig majoritet var för stämma en helg. Stämman beslutade att ordinarie Fullmäktigemöte framöver ska förläggas på en helg.”

Enligt styrelsen är det inte osannolikt att det kan finnas behov av att kunna hålla föreningsstäm- mor på såväl vardagskvällar som helger. Det kan exempelvis bero på antalet motioner, om det är en ordinarie eller extra föreningsstämma eller liknande. Styrelsen anser att det utifrån förutsätt- ningarna vid varje stämmotillfälle bör finnas utrymme för flexibilitet. Därför anser styrelsen att motionen bör avslås och yrkar för egen del att det ovan citerade beslutet från 2022 års förenings- stämma ändras, således att det överlåts åt styrelsen att avgöra när föreningsstämma ska äga rum.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionen, att överlåta åt styrelsen att med beaktande av stadgarna avgöra när föreningsstämma ska hållas.

 

Beslut

Stämman beslutade med acklamation att avslå motion 21.