Motion – 2008 / 1

År: 2008
Nummer: 1
Motionsställare: Kvartersråden i Segelbåten och Dovre

Tydligare regler om medlemsmöten

I SKBs stadgar finns regler om medlemsmöten. Ordinarie medlemsmöte ska hållas en gång om året. Då kan medlemmarna diskutera föreningens verksamhet och välja fullmäktige. Det är välkänt.

Men det är också möjligt att ordna ytterligare medlemsmöten, och även vid sådana medlemsmöten kan val förrättas, till exempel om någon fullmäktig flyttat eller avsagt sig uppdraget och fyllnadsval behöver ske. Det anges i § 16 och § 15: ”Kvartersråden och styrelsen kan därutöver anordna ytterligare medlemsmöten under året” respektive ”Medlemsmöte har valfunktioner”.

I stadgarna används ibland uttrycket ”ordinarie medlemsmöte” och ibland bara ”medlemsmöte”. Man kan tro att ”medlemsmöte” är en förkortad variant av ”ordinarie medlemsmöte”, men i själva verket avser det både ”ordinarie medlemsmöte” och andra medlemsmöten – som det inte finns något särskilt ord för.

Det är naturligt att införa begreppet ”extra medlemsmöte”. Då ansluter man till vanligt språkbruk, där ”ordinarie” används om det också finns något ”extra”. Då kan uttrycket ”medlemsmöte” ersättas av ”ordinarie eller extra medlemsmöte”, och då blir det tydligare.

Det behöver läggas till bestämmelser om kallelse till extra medlemsmöte, eftersom sådana saknas. Bestämmelsen om rösträtt i § 19 anges gälla bara ”ordinarie medlemsmöte” men måste rimligen gälla även andra medlemsmöten – ordet ”ordinarie” behöver strykas.

Vi yrkar att stämman beslutar
att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till ändring av SKB:s stadgar i fråga om medlemsmöten, för att få tydligare regler, bland annat genom att införa begreppet ”extra medlemsmöte”, i enlighet med vad som anförs i motionen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärerna föreslår att SKB ska utarbeta ett förslag till ändring av stadgarna för att få tydligare regler. Bl a föreslås att begreppet ”extra medlemsmöte” införs, för andra medlemsmöten än det ordinarie. I föreningens stadgar förekommer såväl medlemsmöte som ordinarie medlemsmöte. Bestämmelser rörande förberedelser, kallelser m m till de ordinarie medlemsmötena återfinns i § 16. Däri anges också att ”kvartersråden och styrelsen kan därutöver anordna ytterligare medlemsmöten under året”.

Motionärernas förslag är positivt – att förtydliga stadgarnas innebörd, så att samma terminologi används om medlemsmöten (ordinarie medlemsmöte – extra medlemsmöte) som kring föreningsstämman (ordinarie föreningsstämma – extra föreningsstämma). Föreningens fullmäktige har dock så sent som augusti 2007 beslutat om nya stadgar för föreningen. Den av motionärerna väckta frågan får beaktas när en mer omfattande revidering av stadgarnas lydelse återigen är aktuell. Tills vidare kan det anses som tillfyllest att förtydliga innebörden i stadgarna på medlemsmöten, vid kvartersrådsträffar och i kvartersrådspärmen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att anse motionen besvarad

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.