Till nyhetsarkivet

Nya former för engagemang lockar unga

Vi har gjort en medlemsundersökning för att få svar på frågor som varför man är medlem i SKB, om man vill engagera sig och på vilket sätt, samt om medlemsförmåner. Undersökningen visar att det är få unga som vill engagera sig som förtroendevalda, däremot är de intresserade av att vara med och påverka och i så fall genom punktinsatser, främst digitalt.

Nio av tio tillfrågade medlemmar vill inte engagera sig i föreningen. Den främsta orsaken är tidsbrist och bland de medlemmar som köar till boende, uppger många att anledningen är just för att de inte bor i SKB. En del köande visste inte att de kunde vara förtroendevalda.

Engagemanget ändrar form

När man öppnar upp för en annan typ av engagemang än det traditionella förtroendeuppdraget, vill tre av tio bidra med sitt engagemang. Det märks särskilt bland unga medlemmar. Bland 18-25-åringar svarade 100% av de boende och 50% av de köande att de kan tänka sig att bidra någon gång per år.

I den åldersgruppen dominerar det digitala engagemanget. Av de köande 18-25-åringar som kan tänka sig att engagera sig, kan alla göra det genom att svara på webbenkäter och bidra via nätforum. Hälften kan delta i digitala möten, ingen vill vara med vid fysiska möten.

Fler digitala verktyg

Det råder alltså ingen brist på engagemang hos de unga medlemmarna, men de vill engagera sig på nya sätt.

– Vi behöver få med de yngre tillsammans med de äldre och samtidigt förbereda oss på vad förändringarna betyder för SKBs verksamhet. Vi ser fram emot att utveckla engagemangsformerna för att få med fler medlemmar, både köande och boende, samt äldre och yngre, säger vd Eva Nordström.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under april – juni genom dels en webbundersökning som skickades ut till drygt 10 000 medlemmar, slumpmässigt utvalda enligt en viktning med betoning på unga och köande. Drygt 1 100 medlemmar svarade. Webbundersökningen kombinerades med fokusgrupper och samtal med både köande och boende medlemmar.

 

 

2018-07-04