Till nyhetsarkivet

Ny hantering av motioner

Styrelsen har beslutat att från och med ordinarie föreningsstämma 2016, hantera motioner och frågor som rör styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter åtskilda från varandra.

SKB är en ekonomisk förening och har ett mycket stort antal medlemmar. Vår verksamhet styrs i grunden av lagstiftningen och våra stadgar.
Under de senaste åren har många medlemmar uttryckt önskemål att det stora antalet motioner måste hanteras på ett annat sätt. Majoriteten av motionerna har också handlat om frågor som är styrelsens uppgift att sköta.

Styrelsen har beslutat att från och med ordinarie föreningsstämma 2016, hantera motioner och frågor som rör styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter åtskilda från varandra. Motionerna kommer att behandlas på sedvanligt sätt på föreningsstämman.

Frågor rörande SKBs löpande verksamhet diskuteras separat efter att stämman avslutats. Läs mer