Till nyhetsarkivet

Hyressamrådet om 2015 års hyror är nu klart

SKBs styrelse och hyresutskott har avslutat hyressamrådet om hyrorna för år 2015. Den totala hyreshöjningen för SKB uppgår till 9,7 mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig höjning på cirka 1,7 %.

Ambitionen vid hyressamråden är att SKB ska ha en jämn och lugn hyresutveckling utan drastiska hopp och där föreningen samtidigt får täckning för kostnadsökningar.

Hyreshöjningen beror på de ökade kostnader som SKB har för att bedriva verksamheten. Enligt stadgarna ska de totala hyresintäkterna inom SKB bestämmas så att en långsiktigt god ekonomi för föreningen säkerställs. Föreningens kostnader för fastigheterna ökar årligen. De ökade kostnader som särskilt kan nämnas är värme, reparationer, skötsel, entreprenader (bygg- och andra entreprenader), tomträttsavgälder, löner och administration.

För att fördela hyreshöjning på olika fastigheter har styrelsen och hyresutskottet tillsammans arbetat fram en fördelningsmodell som användes för första gången i år. Modellen bygger på de av föreningsstämman 2009 godkända riktlinjerna för hyressättningen inom SKB.

I modellen har hänsyn tagits till fastigheternas/lägenheternas kötid, läge, kostnad (hyra samt upplåtelseinsats) och standard. En närmare beskrivning av hur fördelningsmodellen är uppbyggd kommer att redovisas senare på hemsidan.

Hur hyreshöjningen påverkar hyran i de olika kvarteren framgår i denna
förteckning över hyreshöjningen per kvarter »

Hyreshöjningen gäller från och med den 1 januari 2015. 

Håkan Rugeland
Tf ordförande SKB
Ann Charlotte Franzén Edgren
Ordförande hyresutskottet