Till nyhetsarkivet

Hyressamrådet om 2014 års hyror är nu klart

SKBs styrelse och hyresutskott har avslutat hyressamrådet om hyrorna för år 2014. Den totala hyreshöjningen för SKB uppgår till 11,1 mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig höjning på cirka 2,0 % eller cirka 22 kr/kvm år.


Motivet till själva hyreshöjningen är de ökade kostnader som SKB har för att bedriva sin verksamhet. Enligt stadgarna ska de totala hyresintäkterna inom SKB bestämmas så att en långsiktigt god ekonomi för föreningen säkerställs. Likaså ska en uppföljning av den totala hyresstrukturen göras.

Skälet till att hyreshöjningar görs är att föreningens kostnader för fastigheterna ökar årligen. De kostnader som särskilt kan nämnas är värme, reparationer, skötsel, entreprenader (bygg- och andra entreprenader), tomträttsavgälder, IT, löner och administration, räntekostnader m m.

En fördelning av hyresuttaget har gjorts i enlighet med SKBs riktlinjer för hyressättning. I dessa riktlinjer anges att hyressättningen ska baseras på lägenhetens storlek, standard, läge och ålder samt övriga förmåner knutna till lägenheten. Mot bakgrund av detta gjordes i likhet med tidigare år och i enlighet med stadgarna en uppföljning av den totala hyresstrukturen samt en jämförelse av hyresnivåerna i respektive fastighet. Den sammantagna bedömningen resulterade i att:

  • fastigheter i ytterstaden med högre hyror får en hyreshöjning med 14 kr/kvm
  • övriga fastigheter i ytterstaden får en hyreshöjning med 19 kr/kvm år
  • fastigheter i innerstaden får en hyreshöjning med 24 kr/kvm och år
  • ytterligare några fastigheter i innerstaden med låg hyra får en hyreshöjning med 29 kr/kvm år

Totalt blir detta cirka 11,1 mkr för hela SKB. 

Förteckning över hyreshöjningen presenterad per kvarter »

När man betraktar årets hyreshöjningar bör man inte glömma bort att hyresutvecklingen hos SKB bara varit hälften av vad den varit hos andra hyresvärdar de senast tio åren. Ambitionen är att SKB ska ha en jämn och lugn hyresutveckling utan drastiska hopp och där föreningen samtidigt får täckning för de kostnadsökningar som belastar verksamheten.

Hyreshöjningen gäller från och med den 1 januari 2014. 

Lars Rådh Ann Charlotte Franzén Edgren
Ordförande SKB Ordförande hyresutskottet