Till nyhetsarkivet

Hyressamrådet om 2012 års hyror klart

SKBs styrelse och hyresutskott har avslutat hyressamrådet om hyrorna för år 2012.

 

Den totala hyreshöjningen för SKB uppgår till 11,1 mkr, vilket motsvarar en höjning på ca 2,1 % eller ca 22 kr/kvm år.

Motivet till själva hyreshöjningen är de ökade kostnader som SKB har för att bedriva verksamheten. Enligt stadgarna skall de totala hyresintäkterna inom SKB bestämmas så att en långsiktigt god ekonomi för föreningen säkerställs. Kostnaderna för drift, underhåll och administration ökar årligen. Inte bara i år utan så är det varje år. SKB är inte ensamt om det utan det gäller alla bostadsföretag.

 

En fördelning av hyresuttaget har gjorts i flera nivåer. I föreningens riktlinjer för hyressättning anges att hyressättningen ska baseras på lägenhetens storlek, standard, läge och ålder samt övriga förmåner knutna till lägenheten. Mot bakgrund av detta gjordes i likhet med tidigare år en uppföljning av den totala hyresstrukturen samt en jämförelse av hyresnivåerna i respektive fastighet. Den sammantagna bedömningen som styrelsen och hyresutskottet enats om resulterade i en differentiering av hyresuttaget i olika nivåer enligt följande:

 

0 kr/kvm Vissa nyproducerade fastigheter (kv Välmågan, Johannelund o Glottran).

8 kr/kvm Vissa fastigheter i ytterstaden som är påverkade av stamrenoveringar, hög

omflyttning eller nyproducerade

14 kr/kvm Vissa fastigheter i yttre ytterstaden (Tensta, Vårberg och Eriksbergsåsen)

17 kr/kvm Vissa fastigheter i ytterstaden

20 kr/kvm Vissa fastigheter i innerstaden med hög hyra

25 kr/kvm Vissa fastigheter i innerstaden samt ytterstaden med lägre hyror

30 kr/kvm Innerstaden med lägre hyror

35 kr/kvm Innerstaden med låg hyra

 

När man betraktar årets hyreshöjningar bör man inte glömma bort att hyresutvecklingen hos SKB bara varit hälften av vad den varit hos andra hyresvärdar de senast tio åren. Ambitionen är att SKB ska ha en jämn och lugn hyresutveckling utan drastiska hopp och där föreningen samtidigt får täckning för de kostnadsökningar som belastar verksamheten.

 

Hyreshöjningen gäller från och med den 1 januari 2012.

 

Sammanställning av hyreshöjningen per fastighet

 

Hälsningar

Göran Långsved Tor-Björn Willberg

Ordförande SKB Ordförande hyresutskottet