Till nyhetsarkivet

Hyressamrådet om 2011 års hyror klart

SKBs styrelse och hyresutskott har avslutat hyressamrådet om hyrorna för år 2011. Den totala hyreshöjningen för SKB uppgår till 4,9 mkr, vilket motsvarar en höjning på ca 1,0 % eller ca 10 kr/kvm år.

Motivet till själva hyreshöjningen är de ökade kostnader som SKB har för att bedriva sin verksamhet. Enligt stadgarna skall de totala hyresintäkterna inom SKB bestämmas så att en långsiktigt god ekonomi för föreningen säkerställs. Kostnaderna för drift, underhåll och administration ökar årligen. De kostnader som särskilt bedöms öka 2011 är de taxebundna kostnaderna el och värme samt ökande räntekostnader. Den allmänna inflationsprognosen i Sverige antas 2011 bli ca 2,0 %, vilket också påverkar många av SKBs kostnader.

En viss fördelning av hyresuttaget har gjorts. Fyra fastigheter i innerstaden med låg hyra, under 900 kr/kvm, får en hyreshöjning med 18 kr/kvm år. Fastigheter i innerstaden, där lägenheterna bedömdes ha en låg hyra i förhållande till lägenheternas värde, får en hyreshöjning med 15 kr/kvm och år. Övriga fastigheter i innerstaden samt i ytterstaden, där lägenheterna bedömdes ha en hög hyra i förhållande till lägenheternas värde, får en hyreshöjning med 10 kr/kvm år. Övriga ytterstaden med högre hyror samt kvarteret Tegelpråmen får en hyreshöjning med 5 kr/kvm. Tre fastigheter undantas från hyreshöjning: kvarteren Johannelund och Glottran på grund av att de ej är inflyttade och Lustgården då de fortfarande har inflyttningsrabatt. Totalt blir detta ca 4,9 mkr för hela SKB.

Hyreshöjningen gäller fr o m den 1 januari 2011. Eftersom hyressamrådet inte hann bli klart innan hyresavierna för januari skickades ut, kommer hyreshöjningen för januari att tas ut retroaktivt i samband med februarihyran.

Hälsningar

Göran Långsved           Tor-Björn Willberg
Ordförande SKB           Ordförande hyresutskottet