Till nyhetsarkivet

Hyressamråd för 2016 klart

SKBs styrelse och hyresutskott har avslutat hyressamrådet om hyrorna för år 2016. Den totala hyreshöjningen för SKB uppgår till 7,6 mkr vilket motsvarar en genomsnittlig höjning på 1,25 %.

Enligt SKBs stadgar ska de totala hyresintäkterna inom SKB bestämmas så att en långsiktigt god ekonomi för föreningen säkerställs. Ambitionen är att SKB ska ha en jämn och lugn hyresutveckling utan drastiska hopp och där föreningens ekonomi ska klara såväl ränteuppgångar som långsiktigt underhållsbehov av fastigheterna.

För att fördela hyreshöjning på olika fastigheter har styrelsen och hyresutskottet tillsammans arbetat fram en fördelningsmodell som används för andra gången i år. Modellen bygger på de av föreningsstämman 2009 godkända riktlinjerna för hyressättningen inom SKB.

I modellen har hänsyn tagits till fastigheternas/lägenheternas kötid, läge, kostnad (hyra samt upplåtelseinsats) och standard.

Hur hyreshöjningen påverkar hyran i de olika kvarteren framgår i denna förteckning över hyreshöjningen per kvarter

Hyreshöjningen gäller från och med den 1 januari 2016.

Håkan Rugeland
Styrelseordförande SKB Ann Charlotte Franzén Edgren
Ordförande hyresutskottet