Till nyhetsarkivet

Har du fått en enkät om ditt boende?

I slutet av vecka 33, det vill säga den 14–15 augusti, delades SKBs hyresmedlemsenkät ut till cirka en tredjedel av hyresmedlemmarna. SKBs hyresmedlemsenkät 2014
Sedan 2006 har vi efterfrågat hyresmedlemmarnas syn på boendet vartannat år, det vill säga 2006, 2008, 2010 och 2012. Under hösten 2014 är det därmed dags för nästa enkät.

Vid varje undersökning tillfrågas alla hyresmedlemmar i vart tredje trapphus om hur de trivs med trapphuset, kvarteret, städningen och servicen som SKB ger.

Utöver de mer traditionella frågorna om boendet, kvarteret osv innehåller årets enkät även frågor om demokratin i föreningen SKB i enlighet med en motion som bifölls vid stämman 2013. Mer om SKBs medlemsundersökningar »

Det lönar sig att svara
Ju fler svar vi får desto bättre kan vi bli. Svaren ligger till grund för hur vi planerar och prioriterar vår verksamhet på SKB. Så tillhör du dem som fått en enkät ta gärna chansen att påverka kommande åtgärder genom att svara på enkäten. Tack på förhand!

Redovisning av resultatet
Resultatet av enkäten redovisas här på hemsidan under senhösten 2014 och i Vi i SKBs vårnummer 2015. Under 2015 kommer vi även att besöka alla kvarter för att redovisa vad respektive kvarter tycker om boendet och SKBs service.

Det är undersökningsföretaget AktivBo som genomför hyresmedlemsenkäterna på uppdrag av SKB.