Till nyhetsarkivet

Föreningsstämman 2015

Årets föreningsstämma hölls torsdag den 28 maj på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm. Sammanlagt 82 röstberättigade fullmäktige närvarade på mötet.
Stämman inleddes med att SKBs tf ordförande Håkan Rugeland hälsade alla välkomna. Därefter var det dags för sedvanliga årsmötesärenden som godkännande av styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt dispositioner av 2014 års överskott. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och arvoden bestämdes.

Under stämman förrättades val av ordförande, ledamöter och suppleanter till SKBs styrelse. Dessa följdes av val av revisorer samt ledamöter och suppleanter till hyresutskott och valberedning. Tf ordförande Håkan Rugeland, valdes till ordförande i styrelsen. Styrelseledamoten Staffan Elmgren, hade avböjt omval och avgick därmed. Till nya styrelsesuppleanter valdes kömedlemmarna Anders Widerberg och Bo Tjörnå.

Efter valen behandlades årets 77 motioner. De flesta beslutades enligt styrelsens förslag med undantag för motion 21 där stämman biföll motionärernas förslag. Årets motionshäfte finns under fliken Föreningsfrågor/Motioner/Motionshäfte » (inloggning krävs)

Efter avtackning av styrelseledamoten Staffan Elmgren avslutades stämman kl 22.00.

Protokollet från föreningsstämman kommer att finnas tillgängligt senast den 19 juni.