Nya hyror för garage- och parkeringsplatser 2022

Sammanfattning

  • Hyresutskottet och styrelsen för SKB har kommit överens om kriterier för hyressättning av garage- och parkeringsplatser.
  • Utifrån dessa kriterier har en översyn gjorts och en målhyra för varje garage/parkeringsplats och platstyp, har fastställts.
  • Målhyrorna avses införas genom hyreshöjning med 1/5 varje år under 2019-2023, om inget oförutsett inträffar (beslut fattas från år till år).
  • Alla som hyr en garage- eller parkeringsplats och som får en hyreshöjning 1 januari 2022 får ett brev med information om den nya hyran.

Bakgrund

På uppdrag av SKBs styrelse och hyresutskott har en gemensam arbetsgrupp studerat hyressättningen och fastställt kriterier för garage- och parkeringsplatser inom hela SKB. Hyrorna har jämförts med platser i närområdet hos andra fastighetsägare samt med boendeparkering.

 

Frågor och svar

Varför har hyrorna för garage- och parkeringsplatser setts över?

Översynen initierades av hyresutskottet i syfte att studera om SKB har en rättvis och relevant hyressättning av garage- och parkeringsplatser. Arbetet har utförts gemensamt mellan hyresutskottet, styrelsen och förvaltningsorganisationen.

Vad är hyresutskottet?

Hyresutskottet är en grupp medlemmar, både boende och köande, som utses av föreningsstämman. Hyresutskottet representerar medlemmarna och dess uppgift är att följa hyresutvecklingen i stockholmsregionen och lämna förslag i frågor om hyressättning. Styrelsen samråder med hyresutskottet i frågor gällande hyressättning.

Vilka kriterier ligger till grund för hyressättning och vad innebär de?

Kriterierna som styrelsen och hyresutskottet har kommit överens om är:

  • Läge (geografiskt läge; exempelvis innerstad/ytterstad/förort)
  • Standard (garagets eller parkeringsplatsens standard, exempelvis belysning, ytskikt etc)
  • Tillgänglighet (hur lätt är det att köra in och ut samt hur lätt är det att förflytta sig mellan garaget/parkeringsplatsen och lägenheterna)
  • Kötid (är det kort eller lång kötid)
  • Vakansgrad (är allt uthyrt eller finns det lediga platser)

Hur har hyrorna fastställts?

Hyrorna har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av personer (medlemmar) från både hyresutskottet och styrelsen. En tjänsteman från SKB har också deltagit i gruppens arbete.

Vad menar ni med målhyra?

Utifrån de fastställda kriterierna har en rättvisande hyra fastställts för alla garage- och parkeringsplatser – målhyra. Jämförelse har gjorts med närliggande garage- och parkeringsplatser hos andra fastighetsägare och med vad boendeparkering kostar i området. SKBs hyressättning ligger generellt något under, det vill säga är inte en marknadshyra.

Hur har hyreshöjningen 2022 beräknats?

Hyreshöjningen är 1/5 av skillnaden mellan den hyra som gällde till och med 2018 och målhyran.

Kommer hyran höjas lika mycket till 2023?

Något beslut om det har inte fattats. Om avgifterna för exempelvis boendeparkering ändras kraftigt kan även SKBs målhyror ses över. Det skulle kunna innebära att hyreshöjning kommande år påverkas. SKB kommer att informera om de höjningar som beslutas.

Är det samma policy för hyressättning av garage- och parkeringsplatserna som för bostadshyrorna?

Nej. Bostadshyrornas hyressättning följer SKBs stadgar (§ 42) som säger att den ska grunda sig på lägenhetens storlek, standard, läge och ålder samt övriga förmåner knutna till lägenheten.

Är hyran som anges i brevet med eller utan moms?

Hyran är angiven utan moms på grund av att de som hyr en lägenhet i SKB och en garage- eller parkeringsplats i samma område inte betalar någon moms.

De externa garage- och parkeringsplatshyresgästerna samt momspliktiga lokalhyresgäster betalar däremot moms. Beloppet inklusive moms framgår av hyresavin.