Till nyhetsarkivet

Ändring i SKBs stadgar § 7

SKBs fullmäktige har vid två extra föreningsstämmor, 28 november och 15 december 2015, tagit beslut att enligt styrelsens förslag ändra SKBs stadgar § 7. Ändringen är registrerad hos Bolagsverket.

Följande stycke lagts till sist i stadgarnas § 7:
Medlem som enligt 12 kap. 32-34 §§ jordabalken överlåter sin kooperativa hyresrätt till make/maka, sambo eller till närstående som varaktigt sammanbor med denne, förlorar sin turordning. Detsamma gäller den medlem vars hyresavtal upphör enligt 12 kap. 47 § 2 st. jordabalken.

Läs SKBs stadgar här