Motion – 2015 / 71

År: 2015
Nummer: 71
Motionsställare: Sanna Setterwall, hyresmedlem Mälarpirater

Energieffektivisering av SKBs äldre byggnadsbestånd

Bostäder och andra lokaler står för 40 procent av energianvändningen i samhället, för att minska det totala energibehovet måste det befintliga byggnadsbeståndet förbättras. Regeringens miljömål på området innefattar ett delmål om att energianvändningen per uppvärmd enhet i bostäder ska minska med 20 % till 2020 och 50 % till 2050 i förhållande till 1995 års nivåer. Som byggnadsförvaltare har SKB ett delansvar att se till att dessa mål nås och vi boende är måna om vår gemensamma miljö såväl som vår boendemiljö. Att aktivt minska byggnaders energianvändning ger goodwill och är ett bra sätt att rusta sig inför framtida prisfluktuationer på energimarknaden. SKB har själva ett mål om att energiförbrukningen i byggnadsbeståndet ska sänkas till 135 kWh/m2, något som kräver kraftiga åtgärder om det ska realiseras. Mycket tyder på att de två mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska energiläckaget i äldre hus är att installera isolerglas i befintliga fönsterbågar och att tilläggsisolera vinden. Denna motion behandlar främst installation av isolerglas i befintliga fönsterbågar då detta både ger positiv effekt för inomhusmiljön och energianvändningen.

 

35 procent av uppvärmningsenergin försvinner ut genom byggnadens fönster, med isolerglas kan detta läckage reduceras till hälften. Isolerglas skulle även innebära en lägre bullernivå inomhus då det har bra ljuddämpande egenskaper, bullerproblemen i Stockholm ökar då staden växer vilket ökar behovet av åtgärder mot oönskad ljud. Problemet med kallras skulle även det bli betydligt bättre. Som det är i dag känner boende ofta ett kallt drag från fönstren under kyliga dagar, något som gör att många boende i drabbade byggnader drar upp elementet för att motverka effekten vilket innebär att mer energi går åt i onödan. Ett byte till isolerglas innebär att uppvärmningsbehovet minskar med mellan 8 och 20 procent beroende på byggnadstyp. Det går snabbt att sätta in extra isolerglas, inga byggställningar behövs, det är dammfritt och det är en kostnadseffektiv investering. Viktigt att påpeka är att detta inte handlar om att byta ut hela fönster med fönsterbåge och allt, utan enbart ett byte av fönsterglaset till energieffektivt isolerglas i befintliga fönsterbågar, vilket innebär att det är möjligt att byta glas även i kulturellt värdefulla byggnader.

 

Jag/vi yrkar

att                 föreningsstämman beslutar att
SKB ska utreda byte av fönsterglas till energi/isolerglas i befintliga fönster i det äldre byggnadsbeståndet där energiglas för närvarande inte är installerat.

SKB ska verka för att ett byte av fönsterglas till isolerglas sker i det bedöms vara möjligt.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen håller med motionären om att det är viktigt att sträva efter lägre energianvändning och god inomhusmiljö i SKBs lägenheter samt att bidra till en gemensam minskad energianvändning. Vid fasadrenoveringar ser SKB alltid över eventuella fönsterbyten för att erhålla mer energieffektiva där så är möjligt. Hänsyn behöver då tas till ursprung, utseende och byggnadsminnesvärde. Enligt tidigare beslut ingår fönsterbyten eller renoveringar i SKBs långsiktiga underhållsplan. Det kan nämnas att byten och förbättringar från tvåglasfönster till treglasfönster med mycket förbättrade energivärden har utförts i kvarteren Göken och Stångkusken. Sammantaget ser styrelsen positivt på motionärens förlag och kommer även att föreslå att överväga möjlighet till förbättringar i äldre kulturellt värdefulla byggnader.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.