Motion – 1995 / 2

År: 1995
Nummer: 2
Motionsställare: Anders Syren, fullmäktig i kv Grundläggaren

Om ökat medlemsdeltagande i forvaltningsskötseln

 

I Vadstena satsar man på ”frånval”. Hyresgästerna kan själva sköta gården, städa

och göra småreparationer mot avdrag på hyran. Motsvarande summa från de

 hyresgäster som står utantör systemet gär tui en gemensam fond för gården.

Detta kan man läsa i ”Projekt och praktik”, en specialbilaga från SABO Utveck-

ling, utgiven under 1994 i samarbete med tidningen BoFast. Nu rör det sig om

ganska blygsamma avdrag på i hyran så det är knappast huvudsaken för de hyresgäster

 som nappat på bolagets, Vadstena Fastighets ABs, erbjudande om ”frånval”.

”Det ger en starkare hemkänsla” anser en av de intervjuade i artikeln. Bolaget anser

att det är viktigt att ge hyresgästerna del i förvaltningen. Det ger också tid över för

deras vaktmästare, tid som de kan använda till sådant som kostar mycket för bolaget

att köpa från entreprenörer.

 

Jag, liksom andra medlemmar inom SKB, har efterlyst större möjligheter för med-

lemmar/hyresgäster att delta i förvaltningens skötsel. I en medlemsstyrd förening

anser jag det vara en nödvändighet. I enlighet härmed föreslår jag

 

att styrelsen utreder möjligheten för SKB att genomföra en modell liknande

VFABs i syfte att öka medlemmarnas/hyresgästernas deltagande i förvaltningens skötsel.  

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Motionären efterlyser större möjligheter för medlemmarna att delta i förvaltningens
skötsel och hänvisar till försök som bl a genomförts i Vadstena. En utveckling i
 
denna riktning skapar framförallt en starkare hemkänsla, anser motionären.
Styrelsen ser positivt på en utveckling där man anpassar servicebehovet efter de
boendes önskemål. En modell för självförvaltning har under de senaste åren tillämpats
i SKBs fyrfamiljsvillor. Modellen går att tillämpa även i större förvaltnings-
enheter under förutsättning att det finns ett gemensamt intresse bland medlemmarna.
Viktiga frågor att beakta i detta sammanhang är långsiktigheten i engagemanget
samt säkerhetsfrågor och juridiska aspekter.
 
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
att tillstyrka initiativ om självförvaltning samt
 
att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Efter avslutad diskussion beslöt föreningsstämman i enlighet med
styrelsens utlåtande
 
att tillstyrka initiativ om självförvaltning samt
att anse motionen I övrigt besvarad.