Motion – 1996 / 2

År: 1996
Nummer: 2
Motionsställare: Sture Eriksson, fullmäktigesuppleant, mfl boende i kv Mälarpirater

Om ändring av representationen i fullmäktige

 

Fullmäktige består av 88 st medlemmar.

Varav: Boende 53 st och köande 35 st.

 

Vår motion vill förändra detta genom att föreslå fullmäktige även i fortsättningen

bestå av 88 medlemmar, men att fördelningen mellan de boende och köande ändras.

 

Vårt förslag är:

 

 

Boende 80 st

Köande 8 st.

 

 

Som det nu är har de köande för stor representation i fullmäktige i förhållande till

boende. Detta påverkar hela föreningens arbete i negativ riktning. Deras önskan

om att så fort som möjligt få en SKB-lägenhet innebär en fortsatt dyr nyproduktion

av lägenheter som är till ekonomisk nackdel för alla SKB-are.

 

De köande (8 st) skall därför mera vara som kontaktpersoner mellan de köande

och fullmäktige och få en mer betydande beslutsrätt i fullmäktige först efter

inflyttning (boende).  

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen ställer sig positiv till att framtidsfrågor for föreningen diskuteras inför

2000-talet.

 

Utgångspunkter bör, utöver motionerna, vara det policydokument. Bostadskooperation

utan spekulation, som styrelsen fattade beslut om den 29 september

1994 och som delgavs fullmäktige i november samma år. Det återgavs även i Vi i

SKB april 1995.

 

Arbetsgruppen bör ledas av en styrelseledamot.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

 

att bifalla yrkandet i motion 1 och 3 om att tillsätta en arbetsgrupp som består av

representanter för boende, köande och styrelsen för diskussion om framtids

frågor för föreningen inför 2000-talet för redovisning 1997 samt

 

att i övrigt anse motionerna 1, 2 och 3 besvarade med vad som här har redovisats. 

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens utlåtande
att bifalla yrkandet I motion 1 och 3 om att tilsätta en arbetsgrupp som
består av representanter för boende, köande och styrelsen för
 
diskussion om framtidsfrågor för föreningen inför 2000-talet för
redovisning 1997 samt
att i övrigt anse motionerna 1, 2 och 3 besvarade.