Motion – 2002 / 4

År: 2002
Nummer: 4
Motionsställare: Thomas Bring, hyresmedlem i kv Tegelpråmen

Likvidation av SKB och bildande av bostadsrättsföreningar

SKB är en ekonomisk förening och är därmed underkastad ”lag (1987:624) om
ekonomiska föreningar” (föreningslagen). Enligt denna lag är syftet med en ekonomisk
förening att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Enligt SKBs
stadgar skall föreningen främja sina medlemmars intresse genom att tillhandahålla
bostad med hyresrätt. Föreningslagen kräver att medlemmarna i en kooperativ
förening på något sätt är aktiva i föreningens verksamhet. Det kan tillgodoses
genom att medlemmarna köper av eller säljer varor till föreningen. I SKBs fall
sker det genom att medlemmarna hyr lägenheter av föreningen. Men det är bara
en bråkdel av medlemmarna som uppfyller lagens krav i detta avseende. SKB
skiljer mellan boende och köande medlemmar. Antalet lägenhe ter var vid utgången
av år 2000 drygt 6 300 och antalet köande medlemmar 68 000. SKBs
främsta syfte torde således vara att tillhandahålla lägenheter åt de köande. Det
syftet ingår dock inte i de långsiktiga mål som SKB har satt upp för sin verksamhet.
Däremot finns i de s k verksamhetsmålen ett mål att bygga 80-100 lägenheter
per år. Med den takten skulle det ta över 600 år att tillgodose behovet för de som
är köande idag. Som bostadsmarknaden i Stockholm ser ut är det en omöjlig uppgift
att bygga lägenheter för alla köande. Dessa ökar dessutom i antal och kan bli
praktiskt taget hur många som helst. Dagens system skapar förväntningar för de
köande som aldrig kommer att infrias. En av de främsta orsakerna till SKBs
existens har således bortfallit.
En annan orsak till att upplösa SKB är att själva syftet med en kooperativ ekonomisk
förening har bortfallit. Medlemmen skall på något sätt vara aktiv i föreningens
verksamhet och ha inflytande på denna. Föreningen har vuxit i storlek
och drivs idag som vilket företag som helst där ledningen och de anställda styr
verksamheten. Den enskilde medlemmen har blivit anonym och har svårt att påverka
beslut och verksamhet trots det formella inflytandet. Föreningen har därmed
kommit att likna andra bostadsföretag. I ett vanligt hyresförhållande finns en
fastighetsägare (hyresvärd) som vill göra en ekonomisk vinning genom att hyra ut
lägenheter till boende (hyresgäster). För att skydda hyresgästen mot hyresvärden
har hyreslagen tillkommit för att reglera förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd.
SKB gör ofta jämförelser med andra bostadsföretag och åberopar hyreslagen
i förhållandet mellan en boende medlem och föreningen. Men SKB kan inte jämföras
med andra bostadsföretag och hyreslagen gäller inte i förhållandet mellan en
boende och föreningen. Det är en ekonomisk förening där föreningens uppgift är
att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen får inte ha något
fristående vinstintresse. En grundläggande princip i en ekonomisk förening är den
om alla medlemmars likställdhet (likhetsprincipen). Ingen medlem får gynnas
eller missgynnas i förhållande till övriga. Denna princip får genomslag i föreningens
all verksamhet såsom fastställande av hyror och andra villkor för de
boende. Denna princip finns inte i hyreslagen. Genom åberopande av hyreslagen
har SKB satt denna princip åt sidan.
Bestämmelser om frivillig likvidation finns i föreningslagen. Om en förening vill
kan den ha strängare regler härför. Det skall då framgå av stadgarna. SKB har inte
infört några andra bestämmelser om likvidation. Bestämmelserna i föreningslagen
skall således gälla. De innebär att beslut kan fattas vid en stämma om samtliga
röstberättigade enas om beslutet eller beslut med enkel majoritet på två på varandra
följande stämmor och biträde av minst två tredjedelar på andrastämman. Då en
förening upplöses skall följande ske.
· Föreningens tillgångar skall säljas.
· Föreningens skulder skall betalas.
· Eventuellt överskott skall fördelas.
· Alla anställda skall sägas upp.
Den egendom som skall säljas utgörs huvudsakligen av hyresfastigheter. Det finns
en lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. Enligt den
lagen har bostadsrättsförening som har lämnat in intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten
förköpsrätt vid försäljning. Frågor om bildande av bostadsrättsföreningar
kan inte tas upp på SKBs stämma. Initiativ härtill måste tas av de
boende.
Genom upplösning av föreningen och bildande av bostadsrättsföreningar får de
boende en reell möjlighet att påverka sitt boende avseende såväl ekonomiska som
andra boendeförhållanden.
Jag föreslår stämman att besluta om likvidation av föreningen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären föreslår att föreningen skall träda i frivillig likvidation (upplösas) och
att bostadsrättsföreningar bildas. Motionen strider mot föreningens syfte och stad8
gar samt motverkar i övrigt föreningens intressen. Styrelsen föreslår därför att
motionen avslås.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att avslå motionen.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen