Motion – 2002 / 2

År: 2002
Nummer: 2
Motionsställare: Jan-Åke Andersson, fullmäktigesuppleant för köande

Valberedningens deltagande på köandes möten

Förslag till tillägg i stadgarna, § 38 Valberedningen.
Valberedningens ordförande skall utse någon inom valberedningen att delta på de
möten som ordnas för de köande fullmäktige/fullmäktigesuppleanter.
Syftet med detta förslag är att öka möjligheten att hitta kandidater för förtroendeposter
i föreningen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

I valberedningens uppgifter att föreslå kandidater till olika förtroendeuppdrag
inom föreningen ingår att på olika sätt leta upp lämpliga kandidater samt skapa sig
en bild av de olika kandidaternas lämplighet för de olika posterna. I detta ingår
naturligt att delta på olika typer av föreningsmöten samt att på andra sätt inventera
utbudet av lämpliga kandidater.
Styrelsen anser att motionärens förslag ligger i linje med det uppdrag valberedningen
har. Förutom att delta på de köandes olika möten bör valberedningen
också följa andra typer av möten och aktiviteter som pågår inom föreningen.
Även andra arbetssätt för att fullgöra sitt uppdrag finns givetvis. 

Styrelsen är alltså positiv till motionärens förslag. En representant för valberedningen
bör fortsättningsvis vara närvarande vid köandes fullmäktigemöte. Något
behov av en förändring av stadgarna synes dock inte föreligga.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att tillstyrka motionärens förslag att en representant för valberedningen bör
närvara vid köandes fullmäktigemöten, samt
att i övrigt anse motionen besvarad med vad som här redovisats.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionärens förslag att en representant för valberedningen bör närvara vid köandes fullmäktigemöten samtatt i övrigt anse motionen besvarad.