Välkommen att anmäla dig till köandes medlemsmöte 2023!

Anmäl dig senast torsdag 27 april genom att klicka här!
På nästa sida får du skriva in ditt medlemsnummer och mejladress. När du anmält dig får du en bekräftelse till mejladressen du angett.

Datum och tid för mötet: måndag den 8 maj 2023 kl. 18.00.
Kaffe, dryck och smörgås serveras från kl 17.30.

Lokal: Word Trade Center i lokalen New York.

Hitta hit: Entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1. Närmaste tunnelbanestation är T-Centralen.

Kom ihåg att ta med ditt medlemskort och id-handling till mötet.

Underlag till mötet

Klicka här för att komma till sidan där du finner års- och hållbarhetsredovisningen för 2022, motionshäftet för 2023 och övriga underlag.

Underlag finns även i begränsat antal i möteslokalen. Du kan även kontakta SKB:s servicecenter via mejl skb@skb.org eller telefon 08-704 60 00 så skickar de underlaget till dig.

Dagordning

1. Val av ordförande

2. Val av protokollförare

3. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet

4. Fråga om kallelse till mötet har skett i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Val av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman intill dess 2025 års ordinarie föreningsstämma har hållits

7. Genomgång av årsredovisningen

8. Genomgång av styrelsens förslag till stadgerevision steg 1

9. Genomgång av motioner (se listan över inkomna motioner på sida XX)

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande

Om du inte själv kan delta

Enligt § 19 i SKB:s stadgar har föräldrar rätt att företräda omyndiga barn som är medlemmar. Därutöver kan rösträtt genom ombud utövas av make/maka, sambo eller av barn som uppnått myndig ålder. Om detta är aktuellt, meddela SKB:s föreningskoordinator Erika B Wikström via mejl erika.bwikstrom@skb.org eller telefon 08-704 61 78.