Till nyhetsarkivet

Extra föreningsstämma 26 mars 2018

Den 26 mars genomförde SKB en extra föreningsstämma med anledning av en särskild granskning av SKBs motionshantering*.

Styrelsens ordförande Charlotte Axelsson öppnade stämman och lämnade sedan över ordet till mötesordförande Inga Näslund och den särskilda granskaren advokat Sören Birkeland från advokatfirman Carler.

Sören Birkeland inledde sin rapport med att informera om själva granskningstemat. Detta är enligt Bolagsverkets beslut; ”Granskning av styrelsens hantering av motioner till den ordinarie föreningsstämman år 2016 innefattande styrelsens beslutsfattande och underlagen för styrelsens beslut med bedömning i vilken mån detta står i överensstämmelse med gällande lagstiftning och SKBs stadgar. Vidare att föreslå åtgärder som kan behöva vidtas med anledning av granskningen.”

Därefter gav Sören Birkeland en detaljerad återgivning av sin granskning. Fullmäktige gavs under kvällen möjlighet att löpande ställa frågor och dessa besvarades av Sören Birkeland, representanter från SKBs styrelse och VD Eva Nordström.

En sammanfattning av Sören Birkelands slutsats är att merparten av de 37 ärenden i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning 2016” skulle ha hanterats på den ordinarie föreningsstämman 2016. Detta skedde dock på en extra föreningsstämma 2016.

På föreningsstämman 2017 behandlades inkomna ärenden dels som motioner (hanterades var och en för sig) och dels som förvaltningsärenden (hanterades i ett beslut) enligt styrelsens förslag. Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande, informerade om att styrelsen avser att fortsätta föreslå föreningsstämman att hantera inkomna ärenden på det sätt som gjordes 2017.

Här kan du läsa Advokat Sören Birkelands yttrande i sin helhet

* Vid SKBs ordinarie föreningsstämma den 1 juni 2017 röstade 14 fullmäktige av 119 bifall till motion 1, ”Särskild granskning av styrelsens hantering av motioner”. Advokat Sören Birkeland, utsågs till särskild granskare av Bolagsverket. Den särskilda granskarens rapport skall enligt lag om ekonomisk förening framläggas på en föreningsstämma.

Läs protokoll från extra föreningsstämman här